Rud - ny förskolebyggnad till Rudsängens förskola

Klar

Rudsängens förskola ska få nya lokaler. Den gamla byggnaden ska rivas och byggas upp på nytt. Det blir en helt ny förskola i två plan med ny utemiljö med naturliga inslag och ett produktionskök som ska leverera mat till flera av kommunens förskolor.


Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Karlstads kommun har gjort en detaljplan för fastigheten Yngen 1 och del av Rud 2:1, beläget strax söder om Ruds centrum som möjliggör en ny förskola på platsen som ersätter den befintliga förskolan. Planen vann laga kraft den 24 maj 2018.

Nya Rudsängens förskola

Rudsängens förskola består idag av sex avdelningar fördelat på ett plan. Lokalerna är slitna och inte anpassade för verksamheten. Även inomhusklimatet behöver förbättras. Det är inte lönsamt att renovera lokalen varken ur ekonomisk eller driftmässig synpunkt, så därför byggs en helt ny förskola på samma plats som tidigare.

Två plan och fler avdelningar

Den nya byggnaden blir i två plan. Det som tidigare varit ett mottagningskök blir nu istället ett produktionskök som kommer att distribuera mat till andra förskolor i kommunen. Förskolans storlek ökar från sex till åtta avdelningar för att möta det ökade behovet av förskoleplatser.

Ny utemiljö

Utemiljön blir helt ny och något större än tidigare. Gården kommer att delas in i zoner som ska anpassas efter läroplanens nya inriktning för utemiljö som innebär fler naturliga inslag och färre lekutrustningar.

Frågor

Vid frågor, kontakta projektledare Camilla Jansson via e-post: camilla.jansson@karlstad.se

Aktuellt

Rudsängen september 2019

Nya bilder från bygget

Nu är nästan all fasad klar på Rudsängen.

Rudsängens förskola byggprojekt

Nya Rudsängen växer fram

Nya Rudsängen växer så det knakar.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Rivning och nybyggnad av fastighet som ska användas som förskola.

Markägare

Karlstads kommun

Vem bygger?

Peab är entreprenör.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.