Rud – moské och samlingslokal

Planerad

Islamiska kulturföreningen vill bygga en samlingslokal med moské. I kommunens förslag till detaljplan kan det bli möjligt att bygga den på Rud där det tidigare var en cirkulationsplats.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Islamiska kulturföreningen har de senaste tio åren letat efter en lokal eller en tomt för att bygga en moské och samlingslokal. Stadsbyggnadsnämnden har pekat ut gräsytan mellan Nobelgymnasiet och Ruds kyrkogård, där det tidigare låg en rondell, som en möjlig placering.

Det finns ett förslag att bygga en moské i värmländsk byggtradition efter en idéskiss som föreningen tagit fram med hjälp av arkitekt Björn Sahlqvist. Detaljplanen var ute på två granskningar eftersom den bedömdes vara av betydande intresse för allmänheten. Sista dagen att lämna synpunkter var den 16 december 2016.

Planområdet ligger inom området som tidigare använts för cirkulationsplats. Marken utgörs idag av gräsytor och ägs av Karlstads kommun. I planförslaget har man tänk en rund byggnad som passar in på platsen. På tomten blir det möjligt med ytor för bilparkering, cykelparkering, uteservering samt en skulptur (stiliserad minaret) utan böneutrop.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen men bedöms efter granskningsskedet vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detta innebär att planförfarandet övergår till utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (2014:900 SFS).

Detta har hänt

  • Planen var ute på samråd från den 26 november - 23 december 2015.
  • Samrådsmöte hölls den 8 december 2015 i Nobelgymnasiets aula.
  • Planen var utställd för granskning 1 under tiden 9 maj - 23 maj 2016.
  • Planen var utställd för granskning 2 under tiden 21 november - 16 december 2016.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-22 att överlämna förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för att pröva beslut om antagande.
  • Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 19 juni 2017 (§ 7).
  • Detaljplanen vann laga kraft den 30 november 2017.
  • Den 21 augusti 2017 lämnade Sverigedemokraterna in namnunderskrifter för en folkomröstning om en moské i Karlstad.
  • Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017 att säga nej till folkomröstning.
  • Den 22 mars 2019 mottog vi bygglovsansökan. Just nu bereder vi ärendet och har begärt in kompletterande handlingar från Islamiska kulturföreningen. Först när vi har fått en fullständig ansökan kan vi handlägga ärendet.

Varför moské i Karlstad?

På Karlstads kommun får vi en del frågor om vi tycker att det är lämpligt att en moské byggs i Karlstad.

Mer om varför

Frågor och svar om moskén

Vill du veta mer? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring mosképlanerna.

Till frågor och svar

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Rud 2:1, moské och samlingslokal

Vem bygger?

Islamiska kulturföreningen

Markägare

Karlstads kommun