Rud – moské och samlingslokal

Planerad

Islamiska kulturföreningen vill bygga en samlingslokal med moské. Detaljplanen gör det möjligt att bygga den på Rud där det tidigare var en cirkulationsplats.

Islamiska kulturföreningen har de senaste tio åren letat efter en lokal eller en tomt för att bygga en moské och samlingslokal. Stadsbyggnadsnämnden har pekat ut gräsytan mellan Nobelgymnasiet och Ruds kyrkogård, där det tidigare låg en rondell, som en möjlig placering.

Det finns ett förslag att bygga en moské i värmländsk byggtradition efter en idéskiss som föreningen tagit fram med hjälp av arkitekt Björn Sahlqvist. Detaljplanen var ute på två granskningar eftersom den bedömdes vara av betydande intresse för allmänheten. Sista dagen att lämna synpunkter var den 16 december 2016.

Planområdet ligger inom området som tidigare använts för cirkulationsplats. Marken utgörs idag av gräsytor och ägs av Karlstads kommun. I planförslaget har man tänk en rund byggnad som passar in på platsen. På tomten blir det möjligt med ytor för bilparkering, cykelparkering, uteservering samt en skulptur (stiliserad minaret) utan böneutrop.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen men bedöms efter granskningsskedet vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detta innebär att planförfarandet övergår till utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (2014:900 SFS).

Detta har hänt

 • Planen var ute på samråd från den 26 november - 23 december 2015.
 • Samrådsmöte hölls den 8 december 2015 i Nobelgymnasiets aula.
 • Planen var utställd för granskning 1 under tiden 9 maj - 23 maj 2016.
 • Planen var utställd för granskning 2 under tiden 21 november - 16 december 2016.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-22 att överlämna förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för att pröva beslut om antagande.
 • Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 19 juni 2017 (§ 7).
 • Detaljplanen vann laga kraft den 30 november 2017.
 • Den 21 augusti 2017 lämnade Sverigedemokraterna in namnunderskrifter för en folkomröstning om en moské i Karlstad.
 • Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017 att säga nej till folkomröstning.
 • Den 22 mars 2019 mottogs bygglovsansökan.
 • Markupplåtelseavtalet beslutades i teknik- och fastighetsnämnden den 8 april 2020.
 • Den 17 juni 2020 beslutade stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglovsansökan. Handlingarna hittar du via denna länk.
 • Den 17 juni  2020 skickades brev till grannar och närmast berörda ut.
 • Den 23 juni 2020 annonserades beslutet i Post- och inrikestidningar och därefter även i NWT och VF.
 • Den 8 september 2020 upphäver Länsstyrelsen Värmland  bygglovsbeslutet och återförvisar till fortsatt handläggning, specifikt prövning av ytor för parkering ifall förhållandena där förändrats.
 • Den 11 november 2020 fattar stadsbyggnadsnämnden nytt beslut och beviljar bygglov.
 • Den 17 februari 2021 beslutade Länsstyrelsen i Värmland att avslå överklaganden av bygglovsbeslutet.
 • Den 3 mars 2021 mottar mark- och miljödomstolen i Vänersborg överklagande av bygglovet. Innan mark- och miljödomstolen synar skälen som åberopas ska domstolen avgöra om de klagande är behöriga eller inte. Överklagandetiden är generellt tre veckor och beror på när berörda parter anses ha tagit del av länsstyrelsens beslut.
 • Den 17 maj 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena gällande Länsstyrelsens beslut.
 • Den 31 augusti 2021 beslutade mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast och beslutet vinner därmed laga kraft.
 • Den 3 mars 2022 beslutade Karlstads kommun om ett startbesked i ärendet och Islamiska kulturföreningen får nu börja bygga. Startbesked innebär att sökanden redovisat lösningar på tekniska frågor som konstruktion, energihushållning och brandskydd som accepteras.

Vad händer härnäst?

När ett startbesked finns i projektet så får sökanden börja bygga enligt plan- och bygglagen. Innan de får börja använda byggnaden så ska sökanden intyga genom dokumentation att de följt bygglovet och de regler som finns för byggande. Karlstads kommun kommer under byggtiden att besöka projektet.

Varför moské i Karlstad?

På Karlstads kommun får vi en del frågor om vi tycker att det är lämpligt att en moské byggs i Karlstad.

Mer om varför

Frågor och svar om moskén

Vill du veta mer? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring mosképlanerna.

Till frågor och svar

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Rud 2:1, moské och samlingslokal

Vem bygger?

Islamiska kulturföreningen

Markägare

Karlstads kommun