Rud - ny idrottsanläggning

Förslag

Kommunen prövar möjligheten kunna bygga en ny idrottsanläggning intill Nobelgymnasiet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget i södra delen av Rud cirka 4 kilometer nordost om Karlstads centrum. Planområdet är idag obebyggt och gränsar i söder mot E18, i väster mot Nobelgymnasiet och i norr samt öster mot Nokiagatan. Norr om Nokiagatan ligger Ruds kyrkogård.

Syfte med planförslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall och kontorslokaler inom del av fastigheten Rud 2:1 samt anlägga en ny anslutning mot Mossgatan. Planförslaget innebär en stadsdelsutveckling av Rud i ett för ändamålet gynnsamt läge.

Planförslaget innebär att idrottshall med kompletterande kontor med tillhörande parkering och utomhusplaner kan uppföras. Tillfart till området föreslås ske via Mossgatan. Planförslaget påverkar gång- och cykelvägen genom området. Planförslaget innebär att del av befintligt grönområde kommer att bebyggas. Hela området är idag bullerutsatt från främst E18 vilket minskar de rekreativa värdena av platsen. Delar av grönområdet samt dammen kommer att behållas och tillgängligheten till rekreation i närområdet bedöms fortsatt vara god. Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan har varit på samråd.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 29 januari och 22 februari 2021.

Handlingar

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Möjlighet att ställa frågor

Vid frågor och information om planförslaget kontakta Jonas Zetterberg,
jonas.zetterberg@karlstad.se telefon: 054-540 45 34.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 22 februari 2021.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för idrottsanläggning, del av Rud 2:1

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.