Rud - planering av fler bostäder längs Mossgatan

Planerad

Här vill exploatören bygga fler lägenheter. Detaljplanen innebär möjlighet att komplettera området med två punkthus till, samt med tre lägre lamellhus. Planen ger även möjlighet att bygga garage med parkeringsdäck för att utöka antalet platser på befintliga parkeringsytor.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger vid Mossgatan på Rud cirka 3 kilometer från Karlstads centrum. Strax öster om planområdet ligger Ruds kyrkogård och strax väster om planområdet ligger Ruds centrum.
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att skapa ytterligare bostäder i området. Detaljplanen innebär möjlighet att komplettera området med två punkthus till, samt med två lägre lamellhus. Planen ger även möjlighet att bygga garage med parkeringsdäck för att utöka antalet platser på de befintliga parkeringsytorna.

Detaljplanen är förenligt med kommunens översiktsplan. Sommaren 2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget har efter samrådet revideras och var sedan utställt för granskning under våren 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 27 juli och 20 september 2020.
  • Planförslaget har varit utställt för granskning mellan 2 mars och 31 mars 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 maj 2021.
  • Beslut om antagande har överklagats och prövats nu av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 december 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Ni kan komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kvarteret Letten inom Rud

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.