Sandbäcken - Utveckling av Kasernhöjden

Byggnation pågår

Fastighetsägaren för Kasernhöjden vill utveckla området med nya bostäder och verksamheter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger cirka en kilometer nordväst om Karlstads centrum. Området omges av E18, Infanterigatan och Norra fältet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en fortsatt bebyggelseutveckling av Kasernhöjden. Områdets transformering till en öppen stadsdel, integrerad med övriga Karlstad och med ett blandat innehåll ska fortsätta. Ny bebyggelse ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och på så sätt relatera till befintlig, kulturhistoriskt intressant, bebyggelse.
Befintlig bebyggelse med kulturhistorsikt värde som tidigare saknar detaljplan ska ges skyddsbestämmelser.

Huvddrag

Detaljplanen föreslår ett antal nya byggnader inom Kasernhöjden. I väster föreslås tre bostadskvarter mot Infanterigatan. I öster föreslås små kontorsvillor som varsamt placeras in i naturmarken ner mot E18. I norra delen av Kasernhöjden, intill norra fältet, föreslås ett parkeringshus och en tre våningar hög, till Norra torget, kompletterande byggnad. Planen innehåller även ett kontorshus intill Infanterigatan samt ett mycket högt hus vid skärningen mellan Kasernhöjdens och Norra fältets entréer. Utöver ovanstående projekt ger planen möjlighet att bygga på de befintliga byggnaderna; den f.d. matsalen, den f.d. officersmatsalen samt en låg personal- och verkstadsbyggnad i väster.


Tillskotten och utvecklingen av Kasernhöjden ska bidra till att bättre binda samman området med staden

Illustrationsbild av föreslaget höghus, Utopia Arkitekter

Kontorshus mot Infanterigatan Utopia arkitekter

Detaljplanen bedöms vara förenligt med översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.

Inkomna synpunkter, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Inkomna synpunkter under granskningsskedet, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd till den 23 oktober 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 19 maj och 9 juni 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 17 november 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Kasernhöjden i 3D

Här kan du klicka dig runt i området och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Kasernhöjden

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Kasernhöjden

Vem bygger?

 Albèr Fastigheter

Markägare

 Albèr Fastigheter

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.