Segerstad - Bebyggelseutredning på Abbortan

Ska utredas
Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus och fritidshus på västra delen av Segerstad. Förhandsbesked har lämnats för nya bostäder i flera lägen och ytterligare förfrågningar finns. För att kunna samordna en fortsatt utveckling i området bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att en bebyggelseutredning behöver tas fram för området.

Gällande planer

För området saknas detaljplan. Söder om området finns en gällande byggnadsplan.

Avgränsning

Bebyggelseutredningen avgränsas ungefärligen enligt markering på kartbilden nedanför. En mer exakt avgränsning definieras under planarbetet.

Pågående markanvändning

Marken inom utredningsområdet består till stor del av jordbruksmark samt några mindre partier skogsmark. Här finns villabebyggelse, några större gårdar med odling och djurhållning samt några fritidshus.

Vatten och avlopp

Det finns inget kommunalt vatten och avlopp i området. Antalet bostäder i området med enskilda anläggningar gör att VA-situationen i området behöver ses över, så att utvecklingen för området löses på ett hållbart sätt för framtiden.

Kulturmiljö

Området norr om Abbortan är av riksintresse för kulturmiljövården.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Landskapsbild
  • Vatten och avlopp
  • Kulturmiljö
  • Jordbruksmark och djurhållning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till bebyggelseutredning har påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan PM 886 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Bebyggelseutredning för Abbortan

Vem äger marken?

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.