Skåre - ny idrottshall

Förslag

Kommunen vill bygga en idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Den föreslagna platsen kräver att gällande detaljplan ändras.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bygga en ny idrottshall i Skåre. Idrottshallen ska placeras vid Ilandavägen mitt emot Ilandaskolan. Området består idag av en grusplan planlagd för idrott, som inte längre används.

Planen innebär att byggrätt skapas för att kunna rymma en idrottshall. Även lokaler för föreningsliv och liknande kan inrymmas inom området. Parkering för idrottshallens behov vid vardaglig användning ska också finnas på tomten.

I planområdets södra del finns en dunge som delvis kommer att sparas som naturmark. Trädraden utmed Rådalsvägen ska också bevaras.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd mellan 19 maj och 22 juni 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Möjlighet att ställa frågor

För den som vill ställa frågor om planförslaget gavs möjlighet att kontakta planhandläggaren Kerstin Berg, tel 054-540 45 51
tisdagen den 2 juni kl 13-16 och 18-20.
Frågor kan också ställas via e-post till kerstin.berg@karlstad.se.

Synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 22 juni 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Ilanda 1:21 (Idrottshall)

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.