Skåre - ny idrottshall

Planerad

Kommunen ska bygga en ny idrottshall vid Ilandavägen, mitt emot Ilandaskolan, i Skåre. 

I den nya idrottshallen ska det även finnas lokaler för föreningsliv och liknande. Idrottshallen ska till stora delar likna Hultsbergshallen men kommer anpassas till den specifika platsen för att smälta in i omgivningen.

Byggnationen planeras starta sommaren 2021 och vara klar hösten 2022.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bygga en ny idrottshall i Skåre. Idrottshallen ska placeras vid Ilandavägen mitt emot Ilandaskolan. Området består idag av en grusplan som inte längre används och är planlagd för idrott. 

Planen innebär att byggrätt skapas för att kunna rymma en idrottshall. Även lokaler för föreningsliv och liknande kan inrymmas inom området. Parkering för idrottshallens behov vid vardaglig användning ska också finnas på tomten.

I planområdets södra del finns en dunge som delvis kommer att sparas som naturmark. Trädraden utmed Rådalsvägen ska också bevaras.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.

Inkomna synpunkter, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.Inkomna synpunkter under granskningsskedet, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd mellan 19 maj och 22 juni 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning till den 30 september 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 17 november 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg, kerstin.berg@karlstad.se, telefon: 054-540 45 51.
Du kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via mejl till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Ilanda 1:21 (Idrottshall)

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Daniel Carlsson, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.