Skåre - ny idrottshall

Förslag

Kommunen vill bygga en idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Den föreslagna platsen kräver att gällande detaljplan ändras.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bygga en ny idrottshall i Skåre. Idrottshallen ska placeras vid Ilandavägen mitt emot Ilandaskolan. Området består idag av en grusplan som inte längre används och är planlagd för idrott. 

Planen innebär att byggrätt skapas för att kunna rymma en idrottshall. Även lokaler för föreningsliv och liknande kan inrymmas inom området. Parkering för idrottshallens behov vid vardaglig användning ska också finnas på tomten.

I planområdets södra del finns en dunge som delvis kommer att sparas som naturmark. Trädraden utmed Rådalsvägen ska också bevaras.

Samråd om planförslaget ägde rum i maj-juni 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd mellan 19 maj och 22 juni 2020.
  • Planförslaget är utställt för granskning till den 30 september 2020

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 30 september 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg, kerstin.berg@karlstad.se, telefon: 054-540 45 51.
Du kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via mejl till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Ilanda 1:21 (Idrottshall)

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.