Skåre – utveckling av centrum och nya bostäder

Förslag

Karlstads kommun vill utveckla Skåre centrum för att skapa en mer trivsam, säker och attraktiv centrummiljö, det finns även önskemål om fler lägenheter här. Därför har kommunen tagit fram ett förslag på detaljplan som gör det möjligt att bygga ett flerfamiljshus i upp till åtta våningar samt rusta upp parken och Centrumvägen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Upp till 40 nya lägenheter

Det nya flerfamiljshuset i åtta våningar ska byggas som ett så kallat punkthus och innehålla 35-40 lägenheter. Som en kompensation för den parkyta som huset skulle byggas på ska grönytan, söder om förskolan (”kilen” in mot järnvägen), rustas upp.

Byggnadens höjd på maximalt åtta våningar kommer att avvika från omgivande bebyggelse som är maximalt tre våningar och blir ett landmärke som bidrar till att markera Skåres centrum. Utöver punkthuset finns möjlighet att uppföra komplementbyggnader såsom carport, växthus och förråd för förvaring och cykelparkering.

Eftersom huset ska ligga i anslutning till Skåre centrum ska det även kunna användas för så kallat centrumändamål. Centrumändamål innefattar all verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor.

Mer estetiskt centrum

Kommunen ska börja ett centrummiljöutvecklingsarbete för Skåre centrum. Det handlar bland annat om att skapa en mer estetiskt tilltalande miljö vid Centrumvägen. Planen ger möjligheter för detta arbete där åtgärder och förslag rörande främst Centrumvägen och den föreslagna parkmarken mot järnvägen ska tas fram.

Tidplan

Planen var ute på samråd från den 5 juli och fram till den 9 september 2016. Då kom bland annat synpunkter från Länsstyrelsen att översvämningsfrågan gör det svårt att bygga i det här området. Det är ännu oklart hur arbetet ska gå vidare. Om kommunen väljer att gå vidare är nästa steg ett granskningsskede. Någon tid för detta är ännu inte bestämt.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Östra Torp 1:154 m fl

Vem bygger?

Lecab Fastigheter AB, ICA, Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun, Mats & Anders Velander AB

Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Bjällfalk, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.