Skåre - 30 nya bostäder

Klar

I norra delen av Stodene, Södra Grava, ska det byggas omkring 30 friliggande villor och radhus. Från januari 2018 till sommaren 2018 kommer kommunen bygga vägar och lägga vatten- och avloppsledningar till det nya området. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Marken är privatägd men kommunen ser till att det finns vägar och kommunalt vatten och avlopp i området. De nya husen kommer att nås via kommunala gator från Fruktvägen i söder och till befintligt bostadsområde norrut med en ny gång- och cykelväg.

Från januari till sommaren kommer kommunen anlägga de nya vägarna samt vatten- och avloppsledningar. När infrastrukturen är färdigbyggd kommer entreprenörerna få tillgång till området. 

När området är färdigbyggt kommer det bestå av en blandad bebyggelse med bland annat villor, radhus och flerbostadshus.

Bygglov beviljat för 17 kedjehus

Den 14 mars 2018 fick OBOS projektutveckling AB bygglov för att bygga sjutton kedjehus fördelade i fem kedjehuslängor på del av området. Bostadshusen kommer att få en fasad av trä med en färgsättning i tre olika kulörer i varierande jordtoner.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Bostadsbyggnation och infrastruktur

Vem bygger?

OBOS

Markägare

OBOS Mark AB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.