Skattkärr - om- och tillbyggnad av skola

Byggnation pågår

Skattkärrskolan har behov av större lokaler och ska byggas ut, byggas om och renoveras. 

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Ny byggnad

Ett helt nytt hus ska byggas i två plan som ska sammanlänka två av de befintliga byggnaderna och resultatet blir en stor sammanhängande byggnad med plats för 525 elever. I den nya byggnaden blir det sex nya klassrum, ny huvudentré, plats för två fritids, rektorsexpedition och elevhälsa i markplan.

Moderniserad matsal och storkök

På övervåningen blir det musiksal, pausrum och konferens samt tre av de sex klassrummen. Det blir även ett antal samtalsrum och grupprum. Matsalen renoveras och moderniseras blir ett helt nytt storkök för fler portioner. Det nya huset kommer att byggas först, så att verksamheten kan flytta in där när den står klar, så att de andra delarna kan renoveras.

Ny utemiljö

I utemiljön bevaras den tidigare strukturen men den uppdateras med nya ytskikt, lekredskap och naturinslag. Det blir två stora klätterlekar och kompisgunga. Närmast huset blir det bänkar och bord. Där paviljongerna står idag blir det en gräsyta. Det kommer att finnas odlingsmöjligheter och lådor med blommande buskar.

Återbrukade naturinslag

En bollplan med staket ska anläggas och det ska byggas två uteklassrum. För att skapa naturinslag i utemiljön är planen att nedsågade träd ska återbrukas och användas till det ändamålet. Intill pulkabacken byggs en gradäng av stockar för sittplatser eller undervisning.

Miljö

Bergvärme installeras som ersätter den gamla uppvärmningen med pelletspanna. All ventilation byts ut och blir mer energieffektiv. Bergvärmeinstallationen medför borrningsarbeten som kommer att göras under sommaren 2021.

Tidplan

  • Byggstart augusti 2021. Projektet beräknas vara klart november 2023.
  • Byggstart för markarbeten i juni 2021.
  • Inflytt i nya byggnaden preliminärt december 2022.
  • Ombyggnad matsal och befintliga byggnader i etapper under 2022-2023.
  • Färdigt projekt hösten 2023.

Aktuellt

Information om parkering

Arbetet med hus B har påbörjats. En personalparkering försvinner tillfälligt under byggtiden, vilket kan medföra att fler än vanligt väljer att parkera på gatuparkeringarna i området runt skolan.

Siluett över Karlstad

Intensivt arbete kommande veckorna

Projektet går in in ett intensivt byggskede fram till och med mitten på december.

Politiker och elever visar en bild av nya skolan.

Byggstart för nya Skattkärrskolan

Under fredagen var det officiell byggstart för nya Skattkärrsskolan. Istället för ett klassiskt spadtag blev startskottet en spiktävling mellan politiker och elever.

Siluett över Karlstad

Borrningsarbete förlängt

Borrningen för bergvärme på Skattkärrsskolans tomt är tyvärr försenad en vecka. Arbetet beräknas vara klart under vecka 31.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?
Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.