Skattkärr - nya bostäder öster om järnvägen

Ska utredas

Kommunen ska genom detaljplanearbete undersöka möjligheten att ändra markanvändningen från industrimark till bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Planområdet ligger inom Skattkärrs industriområde, och är i detaljplan angiven som industrimark. Kommunen har fått i uppdrag att utreda bostäder på platsen.

Nuvarande förhållanden

Planområdet har använts för sågverksverksamhet och befintlig verksamhet är nedlagd. Området bedöms ha kvaliteter som bostadsområde, så som läget vid Skattkärrsviken och naturområdet söder om fastigheten.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Risk, buller och vibrationer från järnväg och närliggande industrier
  • Förorenad mark
  • Säkra gång- och cykelförbindelser till och från service i Skattkärr (förbi järnvägen)

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 445 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Björknäs 1:506

Vem bygger?

-

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen


Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.