Skutberget - Vision och planprogram för Skutberget frilufts- och rekreationsområde

Förslag

Syftet med visionen och planprogrammet är att lägga fast en målbild med inriktningar för hur frilufts- och rekreationsområdena på Skutberget ska användas och gestaltas i framtiden. Visionen hanterar de övergripande målen medan planprogrammet lägger fast markanvändning och övergripande gestaltning för området. Dessa utgör grund för kommande detaljplan, eventuell naturreservatsbildning för friluftsliv samt annan utveckling inom friluftsområdet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Medborgardialog 2017

Förslaget till utveckling utgår till stor del ifrån de önskemål som kom in i den medborgardialog som genomfördes 2017. Medborgardialogen omfattade flera delar, där skolor, föreningar, Karlstadbor samt barn och unga tillfrågades om hur de använder Skutberget, vad som fungerar bra och dåligt samt vad man vill göra på Skutberget i framtiden. Dialogen visade att de flesta Karlstadsbor vill utveckla Skutberget till något mer än det är idag. Inriktningen som valdes efter dialogen är att bevara och utveckla Skutberget som en mötesplats utifrån natur och kultur, med fokus på sol och bad, motion, friluftsliv, camping och äventyr.

Vision för Skutberget

Visionen för Skutberget är att locka fler besökare, höja områdets attraktivitet och stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen och kulturen som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas till en nod för friluftsliv, motion och naturanpassade äventyr som tillvaratar det unika Vänerläget och stärker kommunens och regionens attraktionskraft. Skutberget ska utgöra ett lockande besöksmål som attraherar både Karlstadsbor och externa besökare.

Viktiga principer för frilufts- och rekreationsområdet:

• Området ska göras mer inbjudande
• Skutbergets olika delar ska knytas ihop och förädlas
• Området ska kompletteras med fler aktiviteter
• Området utvecklas utifrån dess natur- kultur- och friluftsvärden
• Skapa samspel mellan områdets tre funktioner campingen, temaparken samt frilufts- och rekreationsområdet
• Skutberget ska var en entrénod för äventyrs- och friluftsturism

Planprogram och förslag till utveckling av området

Huvuddragen i planprogrammet

Programförslaget innebär framförallt en förnyelse av lågt nyttjade delar av Skutberget, med bl.a omvandling av den östra entréplatsen och entréytorna i väst så de blir mer välkomnande och effektiva. Nya aktiviteter och annan upprustning bygger till större delen på de önskemål som kommit in från medborgardialogen, som t.ex utveckling av höghöjdsbana, bad, bryggor, toaletter, grillplatser, väderskydd, hängytor och lek för barn mm.

Förslag till ny badvik i väster med bryggor och friluftsbastu. Illustration: White arkitekter AB

Västra entrén

Planprogrammet innebär att en helt ny entréplats för frilufts- och motionsspåren görs i ordning i väster, med en ny större parkering, ny busshållplats med lågfartspassage över Bomstadvägen för motionsspår, gång- och cykelväg. Cykelvägen från centrum förlängs längs Bomstadsvägen fram till den västra entrén och knyts samman med cykelvägen från Björkås. Befintlig sandvik utvecklas genom att en del av viken vassröjs till en ny allmän badvik med bryggor, vedeldad friluftsbastu och en tillgänglighetsanpassad badramp. Den nya badviken knyts samman med strandskogen längre österut med träspänger längs vasskanten. En ny båtramp för mindre båtar och frisbeegolf kan komma att placeras väster om badviken.

Förslag till en ny östra entré med nya lekängar, ett mer välkomnade entrétorg, sittplatser mm. Illustration: White arkitekter AB

Östra entrén

En av de största förändringarna blir vid den östra entrén. Parkeringen flyttas lite längre norrut och dagens parkeringsytor och oanvända gräsfält görs om till lekängar för picknick, brännboll, pulkaåkning mm, och ett nytt entrétorg för friluftsliv, bad och camping med ny hållplats och cykelparkering. Lekängarna ska binda samman parken bakom Skutbergsgården med Friluftsbyn, där Anders Forsells gamla tjänstebostad ligger.

Förslag till väderskydd. Illustration: White arkitekter AB

Skutbergsgården och nytt väderskydd

Skutbergsgården kan antingen bevaras eller ersättas. Om den inte bevaras kan den ersättas av ett stort öppet väderskydd med tak, toaletter och sommarkiosk. Väderskyddet har efterfrågats som mötes- och rastplats för skolklasser, barngrupper mfl. Om Skutbergsgården bevaras finns alternativa lägen i planprogrammet för ett nytt väderskydd.
Parkområdet kring Skutbergsgården utvecklas till en "hängyta" med solstolar, hängmattor, grillplatser och aktivitetsytor med bland annat pingis och beachvolleyboll.

Vänerskogen och strandkanten i söder

Längs hela strandkanten och i skogen skapas fler grillplatser. I skogsområdet ovanför stora badstranden föreslås även naturkonst, ytor för naturparkour och en ny äventyrslekplats.

Övriga områden

I norr längst upp mot Bomstadsvägen bevaras fälten med fotbollsplaner och hundkapplöpningsbanor. En mindre del av fältet tas i anspråk av campingen, som ersättning för de skogs- och ängsområden för friluftsliv som kommunen återfått från campingområdet. Norr om Bomstadvägen planeras en ny höghöjdsbana. Norr eller väster om Bomstadsvägen kan det bli plats för ett kortare enklare MTB-spår eller en 9-hålsbana för frisbeegolf.

Fintatorps gård och Friluftsbyn

Kulturhistoriska värdefulla byggnader som Fintatorps gård, ladan på Fintatorp, och Friluftsbyn med både Anders Forsells tjänstebostad med förråd (som idag används av Friluftsfrämjandet) och toalettlängan föreslås bevaras och rustas upp. Byggnaderna skulle kunna nyttjas för olika typer av kursverksamhet, möten, Fritidsbank, uthyrning av friluftsutrustning, barnaktiviteter, besöksservice mm.

Ändringar efter samråd

Våren 2018 var visionen och planprogrammet med konsekvensbeskrivning på samråd enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Synpunkterna från samrådet har sammanställts och redovisas med kommunens kommentarer och ställningstaganden i samrådsredogörelsen som godkändes i Kommunstyrelsen i maj 2019. Därefter har programförslaget justerats något. Bl.a har en kusthydraulisk utredning samt provtagning på bottensediment genomförts som visat att en ny badvik i väster är möjlig att genomföra. Programförslaget har även reviderats utifrån de nya tomträttsgränserna för campingen. Visionen och planprogrammet har även kompletterats med ett förslag till handlingsplan med översiktliga bedömningar kring de kostnader som planprogrammet innebär. Föreslagna utvecklingsinsatser har prioriterats mellan åren 2020-2023 och utgör ett underlag för kommande budgetprocesser våren 2020.

Tidplan

• Samråd hölls om visionen och planprogrammet med konsekvensbeskrivning 24 maj-30 juni 2019.
Slutliga beslut om visionen och planprogrammet tas av kommunfullmäktige under december 2019.
För förslaget till handlingsplan fattas ett övergripande inriktningsbeslut av kommunfullmäktige i december 2019. Slutliga beslut om finansiering fattas i kommande budgetprocesser. För insatser 2020 fattar teknik- och fastighetsnämnden beslut i december 2019 utifrån redan avsatta investeringsmedel.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Utveckling av Skutberget

Vision och planprogram utgör en del i Utveckling av Skutberget. Läs mer om övriga delar här.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

För frågor och svar, klicka här.

Har du övriga frågor eller synpunkter på visionen eller programförslaget? Ring, meila eller besök vårt kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för Skutbergets friluftsliv

Markägare

Karlstads kommun
Karlstads kommun med tomträttshavare
Privata fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner

Ann Catrin Kärnä, kommunledningskontoret

Mer information om Skutbergets utveckling

Läs mer om helheten här.