Skutberget – detaljplan för temapark

Förslag

Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att etablera en sagovärld inom delar av Skutbergets nordöstra område. Parken planeras uppföras av Muminvärlden OY som driver en sagovärld med utgångspunkt i författaren Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mumin och dess sagofigurer. Detaljplanen är en del i Utveckling av Skutberget, där syftet är att utveckla Skutberget till en plats för upplevelser, natur, kultur och friluftsliv.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Park med hänsyn till naturen

I förslaget till detaljplan blir det möjligt att skapa en sagovärld med hänsyn till natur, terräng och strandområdet. Parken planeras ha liknande koncept från motsvarande anläggning Muminvärlden i Nådendal i Finland, där bland annat uppväxt natur och närheten till vattnet är viktig för uppbyggnaden av sagomiljön.

Områdets större byggnader placeras på redan asfalterade eller grusade ytor och i skogspartierna kan mindre byggnader kopplade till sagomiljön smygas in bland träd och anpassas till terrängen. I området finns bland annat även en värdefull kulturmiljö som skyddas och användas av verksamheten och bli en del av parkmiljön. Inga berg- och dalbanor eller karuseller får byggas i parken.

Området kommer att hägnas in (men inte längs strandlinjen) och vara tillgängligt för betalande allmänhet under sagovärldens öppettider. När verksamhet inte bedrivs och parken är stängd för säsongen kommer området vara tillgängligt för allmänheten.

I områdets norra delar planeras ankomsttorg med busshållplats, cykelplatser och bilparkeringar. Parkeringsytorna ska utformas med träd, grönska och öppna dagvattendiken. Området planeras inte ingå i sagovärldens område och entrén placeras söder om ankomsttorget.

I maj/juni 2019 var förslaget till detaljplan utställt för granskning. Synpunkterna från granskningen har nu sammanställts och redovisas med kommunens kommentarer och ställningstaganden i granskningsutlåtandet. Efter granskningen har förslaget justerats något. Bland annat har en utredning om vattenutbyte i viken innanför Ytterholmen gjorts.

Tidplan

  • Samråd hölls om detaljplanen och visionen/planprogrammet mellan den 24 maj och 30 juni 2018.
  • Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 16 maj och 20 juni 2019.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019.
  • Kommunfullmäktiges beslut har överklagats och prövas av mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

För frågor och svar, klicka här.

Vid övriga frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Utveckling av Skutberget

Detaljplanen och visionen/planprogrammet är en del i Utveckling av Skutberget. Läs mer om övriga delar här.

Bilder från Muminvärlden i Finland

Dessa bilder är från den befintliga Muminvärlden i Nådendal, Finland. Företaget bakom parken vill skapa en liknande park och kommunens förslag till detaljplan innebär att parken i Karlstad skulle kunna se ut ungefär så här.

Muminhuset i Nådendal Muminpappans badhytt i Nådendal Brandtorn i Nådendal Pumpa i Nådendal Sagomiljö i Nådendal Spång i Nådendal Torg med butiker och restauranger i Nådendal Uteservering i Nådendal

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Skutbergets temapark

Vem bygger?

Muminvärlden OY

Markägare

Karlstads kommun

Läs mer om Skutbergets utveckling

Läs mer om helheten här.