Skutberget – detaljplan för temapark

Förslag

Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att etablera en sagovärld inom delar av Skutbergets nordöstra område. Det är Muminvärlden OY som vill etablera en kommersiell sagovärld med utgångspunkt i författaren Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mumin och dess sagofigurer.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Park med hänsyn till naturen

I förslaget till detaljplan blir det möjligt att skapa en sagovärld med hänsyn till natur, terräng och strandområdet. Parken planeras ha liknande koncept från motsvarande anläggning Muminvärlden i Nådendal i Finland, där bland annat uppväxt natur och närheten till vattnet är viktig för uppbyggnaden av sagomiljön.

Områdets större byggnader placeras på redan asfalterade eller grusade ytor och i skogspartierna kan mindre byggnader kopplade till sagomiljön smygas in bland träd och anpassas till terrängen. I området finns bland annat även en värdefull kulturmiljö som skyddas och användas av verksamheten och bli en del av parkmiljön. Inga berg- och dalbanor eller karuseller får byggas i parken.

Öppet för allmänheten utanför parkens säsong

Området kommer att hägnas in (men inte längs strandlinjen) och vara tillgängligt för en betalande allmänhet under sagovärldens öppettider. Under de tider verksamhet inte bedrivs i parken kommer den att vara tillgänglig för allmänheten. Allmänhetens tillgång regleras i markupplåtelseavtal och inte i detaljplanen.

Parkering och ankomsttorg i norr

I planområdets nordvästra del planeras ett ankomsttorg med bland annat busshållplats och cykelparkeringar. Öster om ankomsttorget planeras parkeringsytor för sagovärldens besökare. Parkeringen ska utformas med inslag av träd, grönska och öppna dagvattendiken. Entrén till den inhägnade parken planeras söder om ankomsttorget och parkeringen.

Tidsplan

  • Samråd för visionen/programmet för Skutberget och för detaljplanen för den sagovärld som planeras pågick 24 maj–30 juni 2018.
  • Under hösten 2018 sammanställs de synpunkter som lämnades in under samrådet.
  • Enligt gällande tidplan ska slutversionen av programmet och detaljplanen godkännas av kommunfullmäktige under hösten 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Den 30 maj och den 4 juni fanns representanter från kommunen tillgängliga för frågor i Karlstadsrummet, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Synpunkter

Du kunde lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan under samrådsperioden 24 maj till 30 juni 2018.

Vision och planprogram för Skutberget frilufts- och rekreationsområde

Nu finns även ett förslag till vision i form av ett planprogram för övriga Skutberget.

Läs mer om förslaget till hela Skutbergets utveckling här

Här hittar du mer information om varför kommunen tycker att Muminvärlden är intressant.

Bilder från Muminvärlden i Finland

Dessa bilder är från den befintliga Muminvärlden i Nådendal, Finland. Företaget bakom parken vill skapa en liknande park och kommunens förslag till detaljplan innebär att parken i Karlstad skulle kunna se ut ungefär så här.

Muminhuset i Nådendal Muminpappans badhytt i Nådendal Brandtorn i Nådendal Pumpa i Nådendal Sagomiljö i Nådendal Spång i Nådendal Torg med butiker och restauranger i Nådendal Uteservering i Nådendal

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Skutbergets temapark

Vem bygger?

Muminvärlden OY

Markägare

Karlstads kommun