Skutbergets friluftsområde

Förslag

Kommunen ska genom detaljplan utveckla och färdigställa det påbörjade visionsarbetet för Skutberget.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet består av en del av Skutberget som avgränsas av Bomstadsvägen i norr, befintlig bostadsbebyggelse i väster och av detaljplanen för Skutbergets temapark i öster och är beläget inom Skutberget cirka 7 kilometer väster om Karlstads centrum.
Planområdet består av friluftsområde med olika funktioner och camping. 
Syftet med planen är att stödja utvecklingen av Skutberget till ett förstklassigt frilufts- och rekreationsområde för Karlstadsbor och besökare, i enlighet med Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. Syftet är också att säkerställa en långsiktig allemansrättslig tillgång till området, ge skydd och användning åt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt ge ramarna för utveckling av den befintliga campinganläggningen.

Nuvarande förhållanden

Inom området finns skogsområden i söder mot Vänerstranden, med motions- och promenadspår, fina badplatser med både sandstrand och klippbad samt gräsytor och byggnader som kan nyttjas för olika aktiviteter och ändamål. Inom planområdet ligger även Skutbergets camping som ägs och drivs av First Camp, samt Fintatorps gård.

Gällande planer

Området är inte planlagt. Ett planprogram som underlag för planarbetet godkändes av kommunfullmäktige i december 2019.

Planförslaget som överensstämmer med kommunens översiktsplan var föremål för samråd. Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera eventuella boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på på samråd mellan 14 april och 23 maj 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Utveckling av Skutberget

Detaljplanen kommer att utgöra en del i Utveckling av Skutberget. Läs mer om övriga delar här.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde

Vem äger marken?

Karlstads kommun
Karlstads kommun med tomträttshavare

Kommunens kontaktpersoner

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen

Mer information om Skutbergets utveckling

Läs mer om helheten här

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.