Södra Kroppkärr - nytt bostadsområde

Byggnation pågår

Ett nytt bostadsområde i den östra delen av Södra Kroppkärr växer fram. Här planerar vi för uppåt 120 bostäder där omkring 20 blir villatomter till kommunens tomtkö. Under hösten och vintern 2020 förbereder kommunen för byggnationen och infrastrukturen väntas vara klar 2022 och då kan bostadsbyggnationen påbörjas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området ligger öster om Södra Kroppkärrs villaområde från 1940-talet, åt söder finns Kroppkärrs koloniområde samt Kroppkärrs gård där även kommunens växthusodling är belägen. 

Tanken är att skapa en låg och småskalig bebyggelse med mycket grön växtlighet emellan som kompletterar och fyller på i de östra delarna av det redan så populära Södra Kroppkärr. Vi hoppas på att detta nya bostadsområde ska bli en tillgång för de som vill flytta hit och njuta och nyttja den fina omgivningen kring Trollkoneberget, Alsternäset och Kroppkärrssjön.

En del av bostadsbyggnationen kommer bestå av villahustomter. Omkring 20 tomter kommer att finnas i kommunens tomtkö.

Här kan du läsa mer om kommunens tomtkö och hur du gör för att ställa dig i den.

Attraktivt läge

Läget bedöms som attraktivt, med centrum endast fyra kiolmeter km bort och det finns redan bebyggelse i området. Det finns tillgång till kollektivtrafik då busslinje 2 samt 54 går cirka 600 meter från området. Avstånd till förskola och skola bedöms som god då det finns tillgång till bussförbindelser och Kroppkärs förskola är belägen i närheten. 

Utvecklingen är en del i kommunens förslag att Välsviken ska bli en stadsdel med bostäder, kontor, handel och verksamheter.

Läs mer om utvecklingen av Välsviken här

Bostadsområdet tar form

Under hösten 2020 börjar arbetet med infrastrukturen till det nya bostadsområdet. Marken förbereds och ett träd tas ner för att ge plats åt bostäder. Vi gallrar ur skogspartier som ligger precis intill det nya bostadsområdet för att det ska vara en trygg och säker bebyggelsenära skog som kan bestå över lång tid. Tanken är att skapa bra förutsättningar för att lövträd och hasselbuskar som kan växa sig stora och skapa insynsskydd och en upplevd barriär i framtiden.

Vår/sommar 2021 planerar vi att börja bygga ut vägar, diken, vatten och avlopp, och en ny park. Infrastrukturen beräknas vara färdigbyggd under 2022 och då kan bostadsbyggnationen komma igång.

Tidsplan

  • Ena delen av planförslaget, del 1, vann laga kraft september 2019 och andra delen av detaljplanen, del 2, vann laga kraft i november 2019
  • Under hösten 2020 förbereds marken för byggnation.
  • 2021-2022 byggs infrastrukturen, som fjärrvärme, gator samt vatten- och avloppsledningar.
  • Entreprenör upphandlades under juni 2021
  • Etablering av arbetsområdet påbörjas i augusti 2021.

Illustrationsplan

På bilden nedan kan du se hur området är tänkt att se ut.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Bostadsbyggnation enligt detaljplan för Södra Kroppkärr 1:21 m fl.

Vem bygger?

Karlstads kommun och privat fastighetsägare

Markägare

Karlstads kommun och privat fastighetsägare.

Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Rusman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.