Södra Kroppkärr - nytt bostadsområde

Planerad

Kommunen har tagit fram ny detaljplan för området norr om Kroppkärrs gård där det planeras för ett nytt bostadsområde. Tanken är att bygga cirka 120 nya bostäder. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Område

Området är beläget intill Södra Kroppkärrs villaområde från 1940-talet, åt söder finns Kroppkärrs koloniområde samt Kroppkärrs gård där även kommunens växthusodling är belägen. De nuvarande fastigheterna intill samt de önskade nybyggnationerna finns på ett område där det tidigare fanns växthus trädodling som ägdes av kommunen. 

Läget

Läget bedöms som attraktivt, med centrum endast 4 km bort och det finns redan bebyggelse i området. Det finns tillgång till kollektivtrafik då busslinje 2 samt 54 går cirka 600 meter från området. Avstånd till förskola och skola bedöms som god då det finns tillgång till bussförbindelser och Kroppkärs förskola är belägen i närheten. 

Utvecklingen är en del i kommunens förslag att Välsviken ska bli en stadsdel med bostäder, kontor, handel och verksamheter.

Hösten 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Hösten 2018 var planförslaget på granskning. Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Läs mer om utvecklingen av Välsviken

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var ute på samråd 21 november - 15 december 2017.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan den 18 september och den 12 oktober 2018.
  • Planen beräknas tas upp för antagande vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 mars 2019.
  • Planförslaget återremitterades till stadsbyggnadsnämnden för att utreda kollektivtrafikens förutsättningar och behov i området.
  • Planförslage antogs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 april 2019.
  • Länsstyrelsen upphävde 2019-09-17 delvis stadsbyggnadsnämndens beslut den 17 april 2019, att anta detaljplan för Östra Kroppkärr. Det är den nordöstra delen av planen som upphävts med hänvisning till bullerproblematik i området. Beslutet den 17 september 2019 innebar samtidigt att den del som ej berörts av beslutet kunde vinna laga kraft, det vill säga denna plan som därefter heter detaljplan för Östra Kroppkärr, del 1. Den del av planen som upphävts kallas fortsättningsvis Östra Kroppkärr del 2.
  • Detaljpanen för Östra Kroppkärr, del 1 vann laga kraft den 17 september 2019.
  • Planförslaget, del 2 antogs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 oktober 2019.
  • Detaljplanen för Östra Kroppkärr, del 2 vann laga kraft den 13 november 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida:

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Detaljplan för Östra Kroppkärr, del 2

För fullständig förståelse bör denna del ( Östra Kroppkärr, del 2) läsas tillsammans med detaljplan för Östra Kroppärr, del 1.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Södra Kroppkärr 1:21 m fl

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.