Södra Kroppkärr-verksamhet önskar större ytor

Ska utredas

Pågående verksamheter är i kontinuerlig expansion och i behov av mer utrymme som inte går att lösa inom gällande detaljplan därför ska kommunen undersöka möjligheterna genom en ny detaljplan för området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområde

Området ligger inom stadsdelen Södra Kroppkärr, direkt söder om E18.
Planområdet omfattar fastigheten Toffeln 1 och kan även komma att inbegripa
intilliggande fastigheten Södra Kroppkärr 1:1, om det visar sig nödvändigt eller
fördelaktigt av annat skäl. Det aktuella planområdet begränsas av Östra infarten i
söder, Inkörsvägen i öster och skogsmark i både norr och väster.

Nuvarande förhållanden

Det aktuells området består av en bensinstationsbyggnad som uppfördes under
första halvan av 1990-talet. Resterande delar av fastigheten utgörs av asfalterad yta
som används för parkering och transport.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet:

  • Markföroreningar
  • Översyn och helhetsgrepp
  • Natur och dagvatten
  • Transport av miljöfarligt gods

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan-PM 2 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Toffeln 1

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

KOmmunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.