Södra Kroppkärr - utveckling längs Östra infarten

Planerad

Pågående verksamheter är i kontinuerlig expansion och i behov av mer utrymme som inte går att lösa inom gällande detaljplan därför har kommunen tagit fram en ny detaljplan för området.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget inom Södra Kroppkärr cirka 4 kilometer nordost om Karlstads centrum. Planområdet omfattar fastigheterna Toffeln 1 och del av Södra Kroppkärr 1:1. Planområdet avgränsas i öster av Inkörsvägen och i söder av Östra Infarten. I norr och väster finns naturmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för centrumverksamhet och kontor inom fastigheten Toffeln 1, samt ge möjlighet till eventuell utökning av området.

Detaljplanen innebär att markanvändning för drivmedelsförsäljning och park/plantering släcks ut och ersätts med centrumverksamhet (ej hotell/vandrarhem) inom planområdet. Nuvarande användning bekräftas och planen möjliggör flexibla framtida scenarier, där nuvarande verksamhet utvidgas eller att ny fastighet och ny byggnad uppförs norr om befintlig byggnad.

Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd vintern 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Planförslaget var sen utställt för granskning under våren 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 25 januari och 16 februari 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 21 april - 24 maj 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnömnden den 7 juli 2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 2 augusti 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Toffeln 1 m.fl.

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

KOmmunens kontaktpersoner

Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.