Duvkullans förskola tar form

Klar

Duvkullans förskola växer fram där Vitsippans förskola på Sommarro låg tidigare. Den befintliga byggnaden renoveras och en helt ny huskropp byggs till. 

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen fastigheten Duvkullan 2 som många år hyrts som förskolelokal av barn- och ungdomsförvaltningen. Byggnaden ligger intill den nya stadsdelen Jakobsberg som väntas växa fram under de kommande åren vilket ger ett ökat behov av förskoleplatser i området. Den nya förskolan kommer heta Duvkullan.

Utökas med fyra avdelningar

Fastigheten ska byggas ut för att rymma ytterligare fyra avdelningar förskoleverksamhet. Samtidigt byggs den befintliga byggnaden om och anpassas efter dagens behov. Fastigheten är med i kommunens kulturmiljöprogram där den är utpekad som särskilt värdefull. Utformning av tillbyggnaden har därför tagits fram i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Tillbyggnad i två plan

En tillbyggnad på omkring 800 kvadratmeter i två plan planeras samt en mindre tillbyggnad för kök. Den större tillbyggnaden kommer att innehålla fyra avdelningar med tillhörande biutrymmen och kapprum. Tillbyggnaden ska förbindas med det gamla huset genom en glasgång i markplan. Planlösningen bevaras till stor del i den befintliga byggnaden för att göra så lite ingrepp som möjligt i den befintliga miljön. Ny ventilation och ny el kommer att installeras och byggnaden kommer att tillgänglighetsanpassas.

Tidplan

  • Projektering startade hösten 2019
  • Entreprenören Serneke antagen i juni 2020
  • Byggnationen startar efter sommaren 2020
  • Förskolan beräknas bli klar under den senare delen av hösten 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Om- och tillbyggnad.

Vem bygger?

Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktpersoner

Patrik Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.