Sommarro - utbyggnad av befintlig skola

Planerad

Syftet med detaljplanen är att kunna uppföra en ny byggnad för befintlig skolverksamhet. Man önskar också möjlighet till en planmässig flexiblitet för befintliga byggnader.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Tomträttsinnehavaren till Rosenborg 12 planerar att uppföra en ny skolbyggnad för befintlig skolverksamhet. Området är beläget strax söder om Centralsjukhuset och tillhör stadsdelen Sommarro cirka 1,7 kilomteter från Karlstads centrum. Planområdet är bebyggt med tre byggnader som idag används för förskola- och skolverksamhet. I anslutning till byggnaderna finns ett grönområde med en parkliknande karaktär. Byggnaderna och närmiljön är utpekade i kulturmiljöprogrammet.

Syftet med planen

Planens syfte är att uppföra en ny byggnad för befintlig skolverksamhet. Ytterligare ett syfte är att bevara kulturmiljön.
Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en ny byggnad i ett plan vilket möjliggör för att fortsatt bedriva förskola- och skolverksamhet.Tillfart till byggnaderna kommer fortsatt att vara via Oldervigsgatan som sträcker sig längs med planområdets östra sida.

Hösten 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Våren 2019 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 19 november till 19 december 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning 8 mars till 29 mars 2019.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnmnden den 19 juni 2019.
  • Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen är överklagat och prövas nu av mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 15 januari 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 februari 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Rosenborg 12

Vem bygger?

-

Markägare

Privat

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.