Herrhagen - Stagnellska hemmet renoveras

Klar

Stagnellska hemmets lokaler på Herrhagen är gamla och slitna och ska därför renoveras och byggas om. När det nyrenoverade och tillbyggda huset står klart 2020 kommer det att innehålla en unik bredd av verksamheter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

För att kunna utnyttja den stora byggnaden optimalt ska den anpassas för att rymma fler verksamheter. Huset moderniseras och klimatanpassas utifrån dagens krav på energihushållning. Det blir ny ventilation, nya fönster och nya ytskikt. Den gamla köksbyggnaden rivs och ersätts av ett mindre tillagningskök inne i huset.

När det nyrenoverade och tillbyggda huset står klart i slutet av 2020 kommer det att innehålla en unik bredd av verksamheter. Servicehus, LSS-boende, två förskolor och social stödverksamhet och boende kommer att samsas om ytan.

Ny inbjudande entré till Stagnellska

Den nuvarande köksbyggnaden är den enda del som ska rivas för att öppna upp entrésidan mot Stagnellsgatan för att skapa en mer inbjudande entré. Det gamla Stagnellska huset består av fem våningar. På våning ett blir det ett nytt kök och daglig verksamhet för äldre.

Förskoleverksamheten växer

Dagens tre förskoleavdelningar kommer att rivas. Istället byggs sju avdelningar på plan 2 och 3 i Stagnellskadelen.

På plan 4 och 5 kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bedriva verksamheter som riktar sig till barn, unga och vuxna. Det handlar om pedagogiska och stödjande verksamheter samt strukturerad sysselsättning med fokus på aktivitet efter egen förmåga.

Stjärnhuset

I Stjärnhuset ligger idag ett vårdboende som efter renoveringen kommer att flytta till Orrholmen. Stora delar av Stjärnhuset kommer istället att göras om till servicehus. Boendet kommer att hålla till på plan 2-6. På plan 1 kommer allergiförskolan Rönnen att hålla till precis som den gör idag.

Ny utemiljö

I samband med ombyggnationen ska utemiljön för förskolorna göras om. Den nya gården blir stor med många naturinslag. Gården kommer att vara tillgänglig för både barn och boende i servicehusdelen. Barn och äldre kommer att kunna strosa tillsammans på gemensamma ytor och bland annat dela odlingsytor. Servicehuset kommer att ha en egen del av gården med mer avskild utevistelse för den som önskar.

Aktuellt

Bild från Stagnellskas innergård som visar den röda tegelfasaden, en del av förskolegården samt entrén till förskolan Galaxen.

Invigning av unik samlokalisering på Stagnellska

Om- och tillbyggnaden av Stagnellska på Herrhagen är nästan helt klar. Idag var det dags för invigning av de nygamla lokalerna som ska rymma en unik bredd av verksamheter. På plats fanns både förskolebarn, politiker och en stråkorkester från Kulturskolan.

Stegnellska från ovan

Arbetet går framåt på Stagnellska

En närproducerad utemiljö av tillvaratagna träd kan nu skådas framför bygget vid Stagnellska. Under september fortsätter arbetet både utvändigt och invändigt.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Renovering och utbyggnad.

Vem bygger?

Karlstads kommun med NCC som entreprenör.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.