Alster - Steffensminne 70 nya hushåll

Förslag

Karlstads kommun har tagit fram ett planförslag för att möjliggöra byggnation av cirka 70 nya hushåll vid Steffensminne.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Behovet av bostäder är stort i Karlstad och för att möta efterfrågan på småhus och villatomter har kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan för Steffensminne, söder om Steffens väg. Sammanlagt gör detaljplanen det möjligt att bygga runt 70 nya hushåll, varav cirka 55 villatomter. Resten kan fördelas mellan mindre flerfamiljshus, radhus och parhus. Detaljplanen föreslår även att en del mark planläggs som natur- och parkmark. Förslaget till detaljplan gör det också möjligt att bygga förskola eller förening/-samlingslokal. Del av Steffens väg föreslås bli kommunal gata.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder, i form av småhusbebyggelse, inom kommunens fastighet vid Steffensminne.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen är nu föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § fram till den 18 oktober 2019.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 18 oktober 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls den 1 oktober i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 18 oktober 2019.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Steffensminne 1:22 m fl

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Emma Rönnbäck, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.