Alster - Steffensminne planering av nya bostäder

Förslag

Karlstads kommun har tagit fram ett planförslag för att möjliggöra byggnation av 50-70 nya bostäder vid Steffensminne.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Behovet av bostäder är stort i Karlstad och för att möta efterfrågan på småhus och villatomter har kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan för Steffensminne, söder om Steffens väg.
Sammanlagt möjliggör detaljplanen för att bygga 50-70 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och/eller mindre flerfamiljshus. Detaljplanen föreslår även att en del mark planläggs som natur- och parkmark. Del av Steffens väg föreslås bli kommunal gata med gång- och cykelväg intill.

Hösten 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Därefter har planen varit utlagd för granskning.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Samråd fram till den 18 oktober 2019.
  • Samrådsmöte hölls den 1 oktober i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad.
  • Granskning 20 maj till 14 juni 2020.

Synpunkter

Under granskningsperiden fanns möjlighet att lämna synpunkter fram till den 14 juni 2020.

Den som inte under samrådet eller senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Marie Janäng, marie.janang@karlstad.se
Telefon: 054-540 46 21 eller
stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se
Telefon: 054 540 45 48.

 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Steffensminne 1:22 m fl

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Emma Rönnbäck, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.