Stockfallet - ny förskola

Byggnation pågår

Stockfallet växer och utbyggnaden av området har medfört att behovet av förskoleplatser ökat. Stormyrens förskola är en helt ny förskola som planeras på Stockfallet för att utöka områdets kapacitet av förskoleplatser.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Byggnaden ska uppföras i två våningsplan och förses med en träpanel. Förskolan kommer rymma sex avdelningar och ett mottagningskök.

Det blir en ny kreativ och naturinspirerad utemiljö som blir indelad i olika lekzoner och höjdnivåer. Utemiljön kommer att skyddas från buller från den intilliggande vägen med en bullervall eller ett bullerplank.

Inspiration från skog och natur

Trä kommer att användas i stora delar av konstruktion och ytterpanel.  Inspiration till arkitektur och utemiljön kommer från skogen och naturen. Förskolan kommer att få en separat parkeringsyta i närheten. En mindre byggnad som idag står på tomten kommer att rivas efter att den tidigare hyresgästen flyttat.

Den nya byggnadens totala yta blir omkring 1300 m2. Huset kommer även att förses med solceller på taket.

Tidsplan

Bygglovsansökan för förskolan planeras sommaren 2021.
Projektering och produktion planeras till hösten 2021. Om allt går som planerat beräknas förskolan stå klar sommaren 2023. 

Aktuellt

Studiebesök Stormyren oktober 2022

Förskola på studiebesök på bygget

Under oktober bjöd Skanska och kommunens projektledare in ett antal nyfikna elever och pedagoger från grannförskolan Stockfallets förskola för att besöka den nya förskolan, som för tillfället är en byggarbetsplats. Några av eleverna och pedagogerna ska senare arbeta och gå på förskolan när den står färdig. 

Byggstart 06.15 under hösten och vintern

Under hösten och vintern startar byggarbetena på Stockfallets förskola klockan 06.15.

Barn och vuxna poserar framför grävmaskin.

Byggstart för Stockfallets nya förskola

Ett skoptag blev starten för bygget av Stockfallets nya förskola under torsdagen. Den helt nya förskolan byggs i två plan och ska stå klar i juni 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Kommunen bygger en ny förskola

Vem bygger?

Karlstads kommun.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Julia Alsterbo 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.