Stockfallet - ny skola och idrottshall

Förslag

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan som ger möjlighet att bygga en skola och idrottshall på Stockfallet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planens syfte är att skapa möjlighet att uppföra en ny skola med en idrottshall för att möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Stockfallet och Edsgatan.

Huvuddrag

Planområdet ligger i stadsdelen Stockfallet direkt öster om Stormyrsvägen och gränsar i norr till Edsgatemossen och pågående bostadsbebyggelse inom planen för Norra Stockfallet. Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och geografiskt bra i förhållande till befintlig bostadsbebyggelsen och pågående stadsutvecklingar/nyetablering inom norra Stockfallet och Edsgatan.
Detaljplanen innebär att en ny grundskola för drygt 350 elever kan byggas. Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider.

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Sommaren 2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Vintern 2020/2021 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd mellan 7 juli och 31 augusti 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 4 december och 18 januari 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 24 februari 2021.

Handlingar

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Stockfallet 1:1, Stockfallets skola

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.