Stockfallet - ny skola och idrottshall

Ska utredas

Kommunen ska pröva möjligheten att bygga en skola och idrottshall på Stockfallet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet gränsar i väster till Stormyrsvägen och Stockfallets bostadsbebyggelse och i norr till Edsgatemossen och pågående bostadsbebyggelse inom planen för Norra Stockfallet. Planläggning omfattar en del av fastigheten Stockfallet 1:1 som ligger i direkt anslutning till Stormyrsvägen och den nybyggda cirkulationsplatsen som knyter ihop Stormyrsvägen och Stockfallsvägen med Edsgatan.

Bakgrund

Området mellan Stockfallet och Edsgatan har i samband med planläggning och framdragning av VA-ledningar, expanderat ganska fort. För att täcka skolans framtida behov och övrig idrottsverksamhet inom Stockfallet och Edsgatan vill kommunen pröva möjligheten att planlägga ett område för skol- och idrottsändamål inom Stockfallet. Karlstads kommun har också sedan 2006, genom FÖP Stockfallet-Edsgatan utpekat ett område, direkt öster om Stormyrsgatan för idrottsplats och bostäder.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

Utformning av bostadsbebyggelse anpassas till områdets karaktäristiska landskap och till den kuperade terrängen.

  • Naturvärden
  • Geotekniska förhållanden
  • Helhetsgrepp med hänsyn till FÖP Edsgatan – Stockfallet
  • Trafikbuller för bostäder
  • Dagvattenhantering

Tid

Planarbetet är i ett tidigt skede och tid för samråd är ännu inte bestämt.

Handlingar

Plan-PM 366 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Stormyrsgatan, del av Stockfallet 1:1

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.