Stockfallet - ny skola och idrottshall

Byggnation pågår

En ny skola och idrottshall ska byggas på Stockfallet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Stockfallet och området kring Edsgatan är populärt bland familjer och skolan är tänkt att möta behovet av grundskoleplatser i området. Skolan är tänkt att ligga öster om Stormyrsvägen. 

Den nya skolan ska byggas för 350 elever, F-6 med två paraleller. En fristående fullstor idrottshall ska byggas som på kvällar och helger ska vara till för cheerleading och truppgymnastik. Efter önskemål som kom in under samrådet ska det byggas en yta för spontanidrott norr om skolan och ett nytt cykelstråk ska byggas ut på grönytan väster om Stormyrsvägen.  

Placering

Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och geografiskt bra i förhållande till befintliga bostadsbebyggelsen och pågående stadsutvecklingar inom norra Stockfallet och Edsgatan.  

Byggnaden 

Skolbyggnaden kommer att bestå av tre sammanlänkade husdelar i två plan. Entréer och lärosalar i de två yttersta husdelarna med kök och matsal som en central punkt i mittersta husdelen. Eleventréerna är vända mot skolgården, skolans innergård. 

Idrottshallen

Idrottshallen ska vara till för skolan på dagtid på vardagar och för cheerleading och truppgymnastik under kvällar och helger. Hallen får ett invändigt mått på 23*43 meter med en spelyta på 20*40 meter. Det blir en fullstor spelplan och en fri takhöjd på tio meter. Läktare ska byggas med plats för omkring 150 åskådare.

Skolgården 

Kullen kommer att vara den centrala delen av tomten. Så många träd som möjligt kommer att sparas, dels för att skapa skugga och för att bibehålla skogskaraktären. Lekytorna kommer att utföras med mycket naturmaterial för att passa in i skogsmiljön. 

Förberedande arbeten

För att skolan ska få en stabil grund att stå på behöver marken förberedas genom borrning, sprängning och pålning. Det kommer stundtals att förekomma höga ljud, men det förberedande arbetet är en förutsättning för att skolan ska kunna byggas.

Arbetena kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00.

Tidplan

Markförberedelsera startar under hösten 2021 och byggnationen startade i januari 2022. Idrottshallen beräknas stå klar hösten 2023. Under hösten 2022 beslutades att skolan ska byggas på med en våning. Ny tidplan för när skolan ska stå klar kommer att publiceras efter årsskiftet.

 

Aktuellt

Siluett över Karlstad

Senaste nytt från projektet

Här kan du läsa årets första nyhetsbrev från projektet.

Stockfallets skola november

Stockfallets skola utökas med en våning

Fler barn än beräknat har flyttat in i området och därför väljer kommunen att bygga ut skolan genom att bygga på ytterligare ett våningsplan under pågående projekt. Med anledning av det beräknas skolan stå klar senare än planerat.

Arbetstid från 06.30 under hösten

Under hösten startar byggets arbetstider 06.30.

Helgarbete under begränsad tid

Från och med den 26 februari till och med december månad kommer det att pågå arbeten på bygget under vissa helger.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Stockfallet 1:1, Stockfallets skola

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Vem bygger?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.