Stodene – Gång- och cykelväg längs Skårevägen

Byggnation pågår

Karlstads kommun ska under 2022 bygga en gång- och cykelväg längs Skårevägen mellan Grava kyrka och korsningen Skårevägen/Gåsörtsvägen. I samband med byggnationen kommer även gatubelysningen att bytas ut.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Kommer att fortsätta söderut i framtiden

Den nya gång- och cykelbanan är en del av arbetet med att knyta samman cykelvägnäten i Karlstad och Kil för att öka cykelpendlingen mellan kommunerna. Därför finns även ett behov av att gång- och cykelbanan fortsätter söderut från Gåsörtsvägen till Stodenevägen. Det ingår dock inte i det här projektet utan kommer byggas längre fram i samband med bygget att ett översvämningsskydd som ska skydda Skåre från höga vattenflöden.

Den del av gång- och cykelbanan som vi bygger nu avslutas i söder mot korsningen Gåsörtsvägen där cyklande får fortsätta på den mindre lokalgatan i väntan på resterande gång- och cykelväg inom översvämningsprojektet.   

Ny gatubelysning

Belysningen på sträckan är idag placerad på både östra och västra sidan. Anläggningen på västra sidan består av trästolpar med luftburna elledningar. Trästolparna var på gång att bytas 2019 men har avbrutits för att göras i samband med projektet. De nya belysningsstolparna kommer att placeras så att de ger ljus till både bilvägen och den nya gång- och cykelbanan.

Vatten- och avloppsarbete i samma veva

Innan arbetet med gång- och cykelbanan drar igång kommer kommunen även att dra fram nya anslutningar för vatten och avlopp, så kallade serviser, till några fastigheter. Det sker innan byggstarten för själva cykelbanan och berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade om detta i god tid innan. 

Preliminär tidsplan

  • Ritningar beräknas vara klara i februari/mars 2022
  • Vatten- och avloppsarbeten i feb/mars 2022
  • Byggstart juni 2022
  • Gång- och cykelvägen klar aug/sep 2022

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktur – nybyggnation av gång- och cykelväg

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun och privata markägare

Kommunens kontaktperson

Mathilda Rusman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.