Stodene - planändring i Stodene

Klar

Kommunen har ändrat byggnadsplanen för del av hemmanet Stodene.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget i Stodene och omfattar fastigheten Stodene 1:193. Planområdet avgränsas i söder av Björkrotsvägen och i norr av parkmark.

Bakgrund

Fastighetsägarna till Stodene 1:193 har begärt planändring i syfte att ett område med prickmark tas bort och att dealjplanen medger justering av fastighetsgräns åt norr. Tidigare har bygglov beviljats med mindre avvikelse för utbyggnad av befintligt hus. Utbyggnaden är dock inte genomförd i enlighet med bygglovet och för att kunna ge bygglov för faktiskt utförande i efterhand behöver gällande detaljplan ändras.

Huvuddrag

Ändringen innebär att ett parti med prickmark inom fastigheten Stodene 1:193 som finns i gällande detaljplan tas bort. Den utbyggnad som detta möjliggör är redan genomförd.

Syfte

Syftet med ändringen av byggnadsplanen/detaljplanen är att öka möjligheten att bebygga fastigheten.

Förslag till planändring som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd hösten 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Förslag till pplanändring var utställt för granskning våren 2022. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget är var på samråd under tiden 27 september - 29 oktober 2021.
  • Förslag till ändring av byggnadsplanen var utställt för granskning mellan 21 mars och 14 april 2022.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta beslut om ändring den 18 maj 2022.
  • Beslut om antagande var överklagat och prövat nu av Mark- och miljödomstolen.
  • Planändringen vann laga kraft den 1 december 2022.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ändring av byggnadsplan för del av Stodene

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen