Klara - bostäder vid NWT-huset

Byggnation pågår

Här vill exploatören bygga cirka 150 lägenheter inom den egna fastigheten, strax väster om NWT-huset. Området är obebyggt och utgörs idag av öppna gröna ytor och parkeringsplatser.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

NWT önskar utöka sitt bostadsbestånd och vill bygga nytt flerbostadshus, i sju våningar, i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheterna Härolden 2 och 3. Planområdet är beläget i stadsdelen Klara strax väster om NWT:s kontor, mot väster avgränsar järnvägen, mot söder Klarälven och mot öster Karl IX gata.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med planen är få möjligheten för ny bostadsbebyggelse med möjlighet att inrymma kontor samt mindre verksamhet såsom restaurang/café eller kompletterande handel i bottenvåning.

Detaljplanen gör det möjlig att bygga bostäder, omfattningen är omkring 150 bostäder, på en yta som idag primärt används som grönyta och parkering för personal till NWTs verksamhet och befintlig bostadsbebyggelse.

Bygglov för 149 lägenheter

Det blir 149 lägenheter fördelade på 60st ettor, 48st tvåor och 41st treor på våning ett till sex. Det kommer finnas café eller restaurang i markplan. Fasaderna innanför glasfasaden ska bestå av målad betong i gråtonad vit kulör.

 Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 10 augusti till den 8 september 2017.
  • Planförslaget är utställt för granskning från den 12 februari till den 26 februari 2018.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Planen vann laga kraft den 24 maj 2018.
  • NWT AB fick bygglov för det nya huset 19 september 2018.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Härolden 2 och 3 inom Strand

Vem bygger?

NWT AB

Markägare

NWT Fastigheter

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.