Kronoparken – nya bostäder längs Skaldens gata

Planerad

En fastighetsägare vill kunna bygga bostäder på fastigheten Sufflören 1 längs Skaldens gata på Kronoparken, därför har kommunen gjort ett förslag till ny detaljplan. Det ska även vara möjligt att ha centrumverksamhet i form av butik, föreningslokal eller liknande här. Den parkmark som finns idag på fastigheten är kvar i nya planen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Flerbostadshus eller andra bostäder

Planförslaget prövar möjligheten att bygga olika typer av bostäder som villor, radhus, parhus eller ett mindre flerbostadshus inom fastigheten. Ett flerbostadshus får bli högst två våningar och skulle då rymma 25-30 små lägenheter.

Grönstruktur

Området för planen består till största del av en asfalterad yta. En byggnation skulle inte påverka omgivande skog och grönområden särskilt mycket. Men kommunen säger i planen att det är viktigt att skapa en attraktiv gårdsmiljö för de boende och att tänka på att grönska kan fungera som ett bra skydd mot gata och buller.

Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

  • Samråd hölls 20 oktober till 11 november 2016.
  • Planförslaget var utställt för granskning från den 2 november till den 27 november 2018.
  • Planen antogs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 januari 2019.
  • Beslutet prövades av högre instans.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 maj 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Sufflören 1

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.