Norrstrand - nya bostäder vid Nobelplan

Förslag

Kommunen ska pröva om det går att uppföra fler bostäder strax öster om Nobelplan i den norra delen av Rudsvägen. Läget kan vara intressant för en högre byggnad, men höjd och utformning utreds i det fortsatta planarbetet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Fastighetsägaren KBAB har ansökt om ändring av detaljplan för del av fastigheten Brobyggaren 11 som ligger på Norrstrand cirka 2 km från Karlstad centrum. Fastigheten ligger strax intill Nobelplan där Rudsvägen möter Norra Allén.
Gällande plan tillåter handelsverksamheter i två våningar och fastighetsägarens önskemål är att uppföra ett flerbostadshus om 6 våningar på platsen.

Syfte

Planens syfte är att med hänsyn till omgivning och stadsbild pröva möjligheterna för en högre bebyggelse än nuvarande, med lokaler för verksamheter i gatuplan och bostäder i de övre våningarna.

Under vintern 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan och är nu utställt för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.
Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 22 december 2017 till den 19 januari 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan den 19 maj och den 14 juni 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 14 juni 2020. Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Brobyggaren 11

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB

Markägare

Karlstads Bostads AB

Kommunens kontaktpersoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.