Sundsta torg- nytt torg och 250 nya bostäder

Byggnation pågår

250 nya bostäder och ett torg med fontän omringat av handel. Det är planen för Sundsta torg där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Här är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder i ett antal olika flerbostadshus. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning vill kommunen utforma platsen som ett torg omringat av handel och bostäder.

Torg, grönyta och brygga

Torgytan är tänkt att ligga där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. I den nordvästra delen ska det inte vara någon trafik utan här finns växter, planteringar och möjlighet till uteservering. Centralt på torget ska det byggas en fontän som blir mittpunkten. På fontänens södra och östra sida kommer bilar och bussar kunna köra. Ytan är så kallad shared space vilket betyder att bussar och bilar får samsas med gående och cyklister utan anvisade övergångsställen eller ljussignaler. På bland annat Hagatorget kan du se liknande shared space-yta. Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara parkmark för allmänheten. På sikt kan det bli aktuellt med en brygga som går längs en bit av strandlinjen mot Sundstatjärn där allmänheten kan vistas.

Tidsplan för byggnation

Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2019 och under 2020 färdigställdes det första huset. Det ligger intill Hagaborgsgatan. Fler hus planeras att byggas för mer information om dem kan du kika på respektive exploatörs webb.

Det här är exploatörerna som planerar att bygga bostadshus i området:

  • Lundbergs fastigheter
  • Karlstadshus och Prepart

Karlstads kommun planerar att påbörja byggnationen av torget under hösten 2022. I januari 2021 ska vatten- och avloppsledningar dras längs Rudsvägen. 

 

Senaste nytt

2021-07-05

Sommarledigt på Sundsta Torg men v 32 startar nya arbeten

Nu råder sommarlugnet på Sundsta torg och det varar fram till v 32 då förberedelser för nästa fas börjar. Det börjar man med att sätta upp byggstaket kring det område som ska bebyggas och det innebär att parkeringen stängs av. I samband med det kommer en del träd att fällas och en del marksaneringsarbeten att påbörjas.

2021-05-10

Det börjar närma sig slutet på arbetet - Rudsvägen, Ringervägen och Hagaborgsvägen öppnar för trafik 21 maj

Vi börjar närma oss slutet på den här första etappen av arbetena med Sundsta torg. Under nästa vecka med start 17 maj börjar man lägga asfalt, sätta kanststen och linjemåla för att i slutet på veckan, förhoppningsvis, kunna släppa på trafiken igen på Rudsvägen, Ringervägen och Hagaborgsvägen.

Arbeten på Drottning Kristinas väg

Unxder vecka 21-22 görs en del VA-arbeten på de södra delarna av Drottning Kristinas väg, mellan Ringervägen och badhuset. Under den tiden är den södra badhusparkeringen stängd. Fordon med p-tillstånd hänvisas till den norra badhsuparkeringen.

Under måndag och tisdag, 24-25 maj, sätts en brunn i korsningen Ringervägen och Drottning Kristinas väg. Under det arbetet begränsas Ringervägen tillfälligt till ett körfält.

Återställning och asfaltering börjar den 4 juni och gatan samt parkering kan därefter öppnas igen.

2021-01-04

Del av Rudsvägen stängs av för VA-arbete

11 januari 2021 påbörjar vi arbetet med att lägga ner vatten- och avloppsrör inför byggnationen av Sundsta torg. För att kunna bedriva arbetet på ett säkert och effektivt sätt behöver vi stänga av en del av Rudsvägen för all bil- och busstrafik till början på maj. Genomfartstrafiken hänvisas till Sunsdtavägen. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig fram på byggområdet och får följa den omledning som finns omkring arbetsområdet.

Här kan du se hur busstrafiken påverkas   

Sundsta torg i 3D

Här kan du klicka dig runt i området runt Sundsta torg och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Sundsta torg.

Illustration

Fakta om projektet

Typ av projekt

Kommunen bygger ny infrastruktur och olika exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem bygger?

Karlstadshus, Prepart, Stenbron AB, Lundbergs fastigheter

Markägare

Karlstads kommun med flera

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen.
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnationen.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.