Vinnare i arkitekttävlingen

Resa Gata Stad är det vinnande förslaget

Resa Gata Stad av White arkitekter har utsetts av juryn till det vinnande förslaget för Karlstads nya resecentrum. Till grund ligger en helhetsbedöming av lösningar för funktioner kring resandet och hur väl förslaget passar in i stadsmiljön i Karlstads centrum. Detta är det förslag som projektet nu kommer att arbeta vidare utifrån, bearbeta och utveckla vidare. 

Det vinnande förslaget

Du kan läsa hela det vinnande förslaget Resa Gata Stad här som en pdf-fil.

Här kan du läsa juryns utlåtande om förslaget i sin helhet. 
Längre ner på sidan kan du läsa en sammanfattning av juryns motivering.

Arkitektskiss över hur Karlstads nya resecentrum kan se ut. Vy längs Hamngatan mot väster Arkitektskiss över hur Karlstads nya resecentrum kan se ut. Vy längs Hamngatan mot öster. Skiss över det planerade resecentrumområdet. En tänkt bro över järnvägen till Stadsträdgården. Arkitektskiss över hur Vikentunneln kan komma att se ut när nya resecentrum byggs. Vy från den södra entrén. Schematisk arkitektskiss över området kring Karlstads nya resecentrum.

Juryns motivering - sammanfattning

Förslaget Resa Gata Stad bygger på en välgjord analys, där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav i fortsatt utbyggnad, och ges en central plats i kommande stadsstruktur.

Väl utformade länkar, i form av en omarbetad Vikentunnel – en "stationslänk" för cykel och gång-trafik– samt en ny bro över spåren i öster – "Trädgårdslänken" i Västra Torggatans förlängning – bedöms öka tillgängligheten mellan staden norr och söder om stationsområdet. Kommunikation till tågen och plattformarna ska kunna ske direkt från båda dessa länkar, som i sig redovisas som väl utformade stadsrum, där stort fokus lagts på att skapa inbjudande miljöer.

Hamngatan blir ett centralt stadsrum som genererar stadsliv och trygga gatumiljöer för såväl resande som Karlstadsbor. Ett antal byggnader föreslås i etapper, i närheten av stationsområdet såväl norr som söder om spårområdet, för framtida förtätning och exploatering över tid. Bebyggelsen norr om spårområdet bidrar till att binda samman stationsområdet med resten av stadskärnan samt till att omdefiniera Hamngatan från barriär till en tydlig och inbjudande stadsgata.

Busstrafiken placeras i förslaget i huvudsak längs Hamngatan, där bussresenärerna rör sig i och längs gaturummet. Busstrafiken längs gatan bidrar till stadsliv och ökad trygghet med människor i rörelse.

Förslaget visar på ett intressant och innovativt förhållningsätt till resecentrums plats i det framtida stadslivet, samtidigt som det – främst vad gäller busstrafiken – behöver bearbetas för att till fullo erbjuda en mer överskådlig och effektiv bytespunkt.

Förslaget som helhet har ett tydligt angreppsätt och en vision som övertygar. Genom sin utformning skapar förslaget förutsättningar för att låta stationsområdet utvecklas till en mötesplats.

Resa Gata Stads sammanlagda styrkor vad gäller Karlstads framtida utveckling och identitet bedöms som både hållbara och flexibla och jurygruppen föreslår därför idéförslaget för fortsatt bearbetning och som bas för fortsatt planering av stationsområdet med resecentrum.

Här kan du läsa juryns motivering i sin helhet.

Juryutlåtande och tävlingsprogram

Juryns utlåtande om samtliga bidrag 3 MB
Tävlingsprogram 2 MB