Gator och vägar runt Karlstads resecentrum

Planerad

Inom Karlstads resecentrum planeras för nya gång- och cykelvägar och flera gator byggs om. Bland annat blir Hamngatan en stadsgata där du enkelt kan kliva av och på din buss och södra delen av Järnvägsgatan blir en bussgata med generösa trottoarer. Detta börjar byggas våren 2023 om detaljplanen vinner laga kraft.

Hamngatan

Hamngatan planeras bli en stadsgata med mer plats för gående, cyklister och handel. Samtidigt kommer den att utgöra en viktig del av Karlstads resecentrum med busshållplatser längs gatan för att enkelt kunna byta till tågresa eller mellan region- och stadsbussar.

Järnvägsgatan

Den södra delen av Järnvägsgatan blir en bussgata med hållplatser på båda sidor, från Hamngatan till Drottninggatan. Biltrafiken flyttas till den del av Drottninggatansom idag är bussgata, mellan Fredsgatan och Järnvägsgatan. Trottoarerna på Järnvägsgatan breddas för att ge generösare utrymme för gående.

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan kommer att bli Karlstads resecentrums södra entré. Det är här som man i första hand kommer att hämta och lämna med bil.

Enkelt att nå centrumkärnan - ingen genomfartstrafik

Tillgängligheten till Karlstads centrum är viktig och kommer vara god under såväl byggtid som efter ombyggnationen. Genom att flytta genomfartstrafiken från Hamngatan till nybyggda Vikenförbindelsen får de som har ett ärende till centrum större utrymme.

Enklare att gå och cykla

Det kommer att vara möjligt att gå på båda sidor om Hamngatan och på södra sidan, längs järnvägen, kommer även en cykelbana att byggas. Det kommer att finnas passager över Hamngatan vid Fredsgatan, Järnvägsgatan och Västra Torggatan. Den vid Järnvägsgatan kommer att vara signalstyrd. 

Två nya rondeller

Två nya rondeller byggs i vardera ände av Hamngatan för att bussarna ska kunna vända inom området. Den ena är redan byggd och finns i höjd med dagens busstation, den andra byggs i korsningen Hamngatan-Östra Torggatan.

Tidplan

För att kunna bygga om gatorna runt Karlstads resecetrum krävs en ny detaljplan. Detaljplanen är antagen men överklagad och vi vet inte när besked kommer. Men vi planerar för att kunna starta ombyggnationen våren 2023. Om detaljplanen vinner laga kraft så sker byggnationen i flera etapper för att kunna garantera framkomligheten under hela byggtiden, och allt beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2026.

Vy längs en gata med fören på buss i ena kanten och en person som går över gatan

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.