Tingvallastaden - Karlstads resecentrum

Byggnation pågår

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum började byggas februari 2023 och beräknas stå klart 2026.

Resecentrum utvecklar Karlstad

Med sitt unika läge mitt i centrala Karlstad blir resecentrum en levande del av staden och knyter stadsdelarna söder om järnvägen närmare centrum. Oavsett hur du reser kommer det vara enkelt för dig som resenär att ta dig dit du vill och att byta mellan olika färdmedel.

Resenären i fokus

Det 150 år gamla stationshuset kommer fortfarande stå i centrum och vara Karlstads centralstation. En ny mittplattform och nya spår byggs för att fler tåg ska kunna trafikera stationen och både stads- och regionbussar kommer att utgå från området kring stationshuset på Hamngatan och Järnvägsgatan. Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata och nya gång- och cykelvägar och på Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida. På området blir det flera nya kontorshus där det kommer finnas butiker och serveringar i bottenvåningarna ut mot Hamngatan

Ny bro och breddad tunnel

Vikentunneln kommer att breddas till en ljus och trygg passage och vi planerar bygga en ny gångbro över järnvägen. Båda är till för såväl resenärer som för de som vill gå och cykla mellan centrala Karlstad och stadsdelarna söder om järnvägen.

Hela Värmlands resecentrum

Karlstad och Värmland har ett fantastiskt läge mitt emellan de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Oslo. Med ett nytt modernt, och effektivt resecentrum blir det enklare att arbetspendla både till, från och inom Värmland och att ta emot besökare.

Läs mer om de olika delarna i listan här nedanför.

Tidplan, preliminär

 • 2021 Godsmagasinet rivs och en dagvattenledning ska dras under järnvägen.
 • 2023-2026 Vikentunneln och spårområdet byggs om. Halva området åt gången med start på den södra sidan.
 • 2025 Under året planerar vi att nya gångbron Trädgårdslänken står klar.
 • 2023-26 Hamngatan och anslutningsvägar byggs om i etapper.
 • 2026 Funktioner kopplade till resande är klara

Godkännande av detaljplan

Just nu pågår en detaljplaneringsprocess för området kring Karlstads centralstation. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt, attraktivt och väl fungerande resecentrum som en integrerad del av staden.

Detta ingår i detaljplanen

Detaljplanen omfattar förutom Karlstads centralstation även godsmagasinet där ny bebyggelse planeras och spårområdet där en ny bro över spåren föreslås och där Vikentunneln föreslås breddas. Även de anslutande gatorna Hamngatan och Trädgårdsgatan ingår i planområdet och kommer utgöra viktiga delar i reserummet då bussangöring i huvudsak sker på dessa gator. Stationsbyggnaden föreslås även fortsättningsvis vara mittpunkten och symbolen för resandet. Men intill Stationshuset föreslås nya byggnader som kan rymma flera funktioner.

Insyn och påverkan

Detaljplaneförslaget har varit ute för samråd för att ge berörda möjligt till insyn och påverkan. Samrådet syftar också till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. 
Samrådsmöte hölls 3 december i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset. Mötet hölls som ett öppet hus inklusive en presentation av förslaget.Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har efter samrådet revideras och sedan varit utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2014:900 kap 5, då den kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. Planen bedöms också vara av stort allmänintresse och betydelse. Detaljplanen stämmer väl överens med kommunens översiktsplan.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd fram till den 17 december 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning mellan 11 november och
  16 december 2020.
 • Planförslaget godkändes vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021.
 • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2021.
 • Kommunfullmäktiges beslut anta detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.

Handlingarna

Handlingarna och protokollsutdrag finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som är berörd av planen och senast under granskningstiden lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta planen hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska skickas till kommunen under adress
Kommunledningskontoret, Karlstads kommun, 651 84 KARLSTAD
och vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, dvs. senast 2022-01-07.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, Trafikverket; Region Värmland och Jernhusen

Markägare

Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket

Kontaktpersoner

Sören Jonsson, kommunledningskontoret
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.