Befintlig station och nytt stationshus

Planerad

Som en del av Karlstads resecentrum planerar vi för att bygga fler och bättre väntsalar och bättre service för resenärer än i dag. Ambitionen är att via en länkad glasbyggnad förankra centralstationen med ett nytt hus. Byggnation och utveckling på platsen inväntar att detaljplanen vinner laga kraft. 

Stationsnära stadsutveckling

Jernhusen utvecklar stationsområdet vid resecentrum i nära samverkan med Karlstad kommun och Trafikverket. Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att resa kollektivt. I det arbetet strävar vi efter att göra stationsområden säkra, sunda och trygga för alla. De är välbesökta platser som många ska trivas på. Målet med utvecklingen av stationsområdet i Karlstad är att skapa en attraktiv mötesplats i Karlstad med resenären i fokus där vi samtidigt bidrar till att öka det kollektiva resandet. 

Vision för stationsområdet

Stationsområdet i Karlstad ska bli en attraktiv nod för nationellt, regionalt och lokalt resande. Bakom förslaget till står White Arkitekter där Sweco bidrar med utformningen av Jernhusens byggnationer. Här kan plats skapas för flera trafikslag att samlas och göra det enklare att ta sig från buss till tåg och andra färdmedel. Utvecklingen syftar till att minska restider, öka bekvämlighet och trygghet för resenärerna samtidigt som det kollektiva resandet stärks.

När stationsområdet och centralstationen utvecklas och kopplas samman med gator och den omgivande staden kan Karlstad bättre bindas samman från norr till söder. Från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten.

Befintlig station bevaras

Karlstad Centralstation är en anrik byggnad med högt kulturvärde. Tillsammans med antikvarie görs varsamma bedömningar kring bland annat placering av fler entréer. Genom att värna historien vill vi skapa mer stationsområde runt omkring som möjliggör för fler att resa till och från Karlstad. 

Nya stationshuset

Det nya stationshuset ska bli ett nytt nav för regionen och integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö. Planen för stationen utgår från en öppen glasbyggnad. Gestaltningen syftar till att länka samman huset med kringliggande stad och fungera som en naturlig länk mot befintlig station, Vikenpassagen och Karlstads centrum.  

Tidplan

Stadsutvecklingsprojekt spänner över många år och att utveckla stationsnära områden innebär alltid långa processer, som måste få ta sin tid. Flera beslut återstår där detaljplanen för utvecklingen i området överklagats och process pågår. Tidplanen uppdateras därför löpande.  

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem utvecklar?

Jernhusen AB

Markägare

Jernhusen AB

Ansvarig projektledare Jernhusen

Thoms Sandberg, projektchef Jernhusen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.