Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet på Sjömansgatan

Planerad

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Karl IX bro bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser. Arbetet väntas pågå 2020-2022

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

Karl IX bro

Trafikflödet på båda sidor av Karl IX bro ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. Längs Mariebergsviken finns det planer på att bygga ett översvämningsskydd. Viken och Inre hamn ska säkras från höga nivåer i Vänern och även utryckningsvägen till och från sjukhuset ska vara skyddad i en sådan lösning.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Karl IX bro är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera.

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid