Tingvallastaden - Frödingsparken har fått ny gestaltning

Klar

Frödingsparken har fått nya passager, mer blomsterprakt och ljusklot med citat från Gustaf Frödings dikter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Kulturhistorisk miljö har fått ett lyft

Frödingsparken har blivit en ännu trevligare plats där Karlstadsborna kan stanna och njuta, inte bara passera som det ofta varit tidigare. Det är en viktig kulturhistorisk miljö med sitt läge vid den gamla lasarettsbyggnaden och läkarbostaden. Lasarettsbyggnaden, som tidigare även har varit flickskola och brandstation, används nu bland annat som gymnasieskola.

Avskärmning från trafiken och ny placering av dansösen

Kommunen kommer har planterat en låg häck runt parken för att skapa ett tydligare parkrum. På det sättet kommer det bli en avskärmning från vägen så att den inte ska störa parkbesökarna lika mycket. Vi har också tillfört parken ny blomsterprakt i form av perennplanteringar.

Skulpturen "Liten dansös" har fått en ny mer central placering mitt i entréstråket och den gångpassage som har bildats av att gående har gått över gräsmattan är nu en iordningsställd passage.

Stämningsfull belysning

För att skapa trevliga miljöer och för att parken ska kännas tryggare har kommunen ljusat upp parken genom att ta bort höga buskage och införa en ny stämningsfull belysning.

En samling av ljusklot, som vi kallar "Frödings pärlor", har placerats ut i parken. På kloten finns citat från Gustaf Frödings dikter. 

Attraktivare sittplatser och uteschack

För att höja parkens vistelsevärde finns nu attraktivare sittplatser och ett uteschackspel.

Tar hand om regnvattnet

I samband med upprutningen av parken har vi samtidigt lagt ner dagvattenmagasin som ska ta hand om regnvatten från området. Det är viktigt för att undvika översvämningar i området vid kraftiga skyfall.

Tidplan

Arbetet började i augusti 2019 och var klart sommaren 2020.

Senaste nytt

Eneströmsgatan stängs av 26-30 augusti

Vi ska anlägga ett fördröjningssystem som ska ta emot dagvattnet från Frödingparken och därför måste vi stänga av Eneströmsgatan i några dagar. Busstrafiken, gående och cyklister kommer fortfarande att kunna ta sig fram på sträckan. Biltrafiken dirigeras om via Västra Kanalgatan och Karlbergsgatan. Arbetet startar måndag 26 augusti och förväntas vara klart fredag 30 augusti.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Upprustning av parken

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.