Tingvallastaden - Norra entrén

Ska utredas

Området kring biblioteket har ingått i stadsdelsvision för Tingvallastaden som ett område för framtida utveckling, kallat - Norra entrén. En förstudie pågår kring utveckling av parkering kring biblioteket i ett helt nergrävt parkeringshus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Området används idag till stor del för parkering. Området gränsar till Norra Älvpromenden som är ett grönt stråk utefter Klarälven. Området kring biblioteket har ingått i stadsdelsvision för Tingvallastaden som ett område för framtida utveckling, kallat - Norra entrén. En förstudie pågår kring utveckling av parkering kring biblioteket i ett helt nergrävt parkeringshus. Då det är en viktig och framträdande plats i stadsbilden i Karlstads centrala delar behöver ett arbete påbörjas med ett parallellt uppdrag får att få en bred belysning av hur området ska bebyggas och utformas. En viktig del i arbetet är att skapa en fungerande parkmiljö längs Klarälven.

Frågor att behandla i planarbetet

• Stadsbild
• Utveckling av parkmiljön längs älven
• Buller från biltrafik
• Parkeringsfrågor
• Utformningsfrågor

Handlingar

Plan-PM 343 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Norra Entrén

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.