Tingvallastaden - påbyggnad av det gamla Stadshuset

Planerad

Ägaren till gamla Stadshuset vill bygga till huset med tre våningar samt bygga en ny byggnad om fyra våningar på parkeringen bakom Stadshuset.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Ska komplettera omgivningarna

Detaljplanen innebär en ny byggnad på fyra våningar och en påbyggnad om tre våningar på gamla Stadshuset. Eftersom byggnaderna intill bland annat utgörs av äldre trähus som överlevde stadsbranden 1865 och att Stadshuset i sig har höga kulturvärden har mycket kraft lagts på placering och utformning.

Byggnadernas höjd, längd, bredd, placering och utformning är avvägda utifrån kulturmiljövärden och stadsbild. Kommunens förslag innehåller utformningsbestämmelser med hög detaljeringsgrad för att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Många olika typer av verksamheter i båda byggnaderna

Eftersom fastigheten ligger centralt ska den kunna rymma många olika typer av verksamheter i de föreslagna byggnaderna. Det ska kunna vara så kallat centrumändåmål i alla våningsplan.

Planen medger även bostäder från andra våningsplanet. I fyraåningshuset på dagens parkering bakom stadshuset kan det vara bostäder även i bottenvåningen.

Förändring av gamla stadshuset

Det före detta stadshuset har i detaljplanen försetts med rivningsförbud och bestämmelser som skyddar byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag. Skyddet avser bland annat materialkvalitéer, entrépartiet och fönstersättning.

Enligt detaljplanen ska stadshuset få tre nya våningar och blir då totalt sju våningar högt.


Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var ute på samråd från 27 mars till 27 april 2017.
  • Informations- och samrådsmöte hölls 4 april, kl 18.00.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 oktober - 6 november 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 13 december 2017.
  • Beslutet att anta detaljplanen är överklagat.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 8 oktober 2018.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Almen 21

Vem bygger?

MSTWBG fastigheter AB

Markägare

MSTWBG fastigheter AB

Kommunens kontaktpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.