Tingvallastaden- Älvpromenaden

Byggnation pågår

Uppdraget och projektet med titeln "Älvpromenaden-Karlstads nya solsida" är ett stadsutvecklingsuppdrag som berör älvstråket utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan. Syftet med projektet är att utveckla Karlstads centrum.

Med avstamp i den förstudie som gjordes 2012 inleddes arbetet med förverkligande av Älvpromenaden. Arbetet har delats in i flera etapper där delar redan är klara som till exempel Almentorget vid Älvgatan. Under 2018 kommer vi börja bygga om Museigatan. 

Almentorget och Älvgatan - etapp ett 

Första etappen av Älvpromenaden slutfördes under våren 2017 och består av Almentorget och Älvgatan, mellan Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan. Vatten- och avloppsledningar har lagst om i Älvgatan. Mellan Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan har en gångbana och cykelfiler stensatts om och längs kajen har ett promenadstråk färdigställts. Av första etappen återstår byggandet av nya flytbryggor för båtbussen och småbåtar vilket planeras till 2018/2019. 

Museigatan och Sandgrundsgatan - etapp två

Andra etappen av Älvpromenaden består av Museigatan och Sandgrundsgatan. Den är nu färdigprojekterad. I dokumenten som heter planterings- och utrustningsplan del 1-4 och dokumentet som heter programhandling kan du se ritningar. Dokumenten är bifogade nedan.

Museigatan norr om Kungsgatan och Sandgrundsgatan kommer att byggas om med fokus på mer flanörer och färre bilar. Gångbanan längs husen kommer återställas så att plattsättning liknar den som finns framför Stadshotellet. Gaturummet fram till kajkanten kommer att göras om till en gemensam yta som stensätts längs Museigatan med entré mot Sandgrundsparken/Museigatan.

Kommande etapper

  • Residenstorget med ombyggnad av gatumiljön och eventuella justeringar av Residensparkens östra gräns. Denn etapp påverkas av andra pågående stadsutvecklingsuppdrag som till exempel Stora torget, resecentrum och kollektivtrafikstråk varför det för närvarande inte finns någon aktuell tidplan.
  • Mindre ombyggnad av Residensparken som anpassning till Älvgatan och den nya delen av parken. Bland annat innebär det en översyn av möblering och att sopkärl med mera inom allmän plats tas bort så att hela parken tillgängliggörs för allmänheten. Byggstart är ännu inte satt.
  • Upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden. Denna del är tidsmässigt beroende av arbeten med deplanerade byggprojekten vid Karlstad CCC och vid Haga entré.

SENASTE NYTT

22 augusti 2018

Arbetet fortskrider enligt plan

Nu är snart plattsättningen på Museigatan mellan Kungsgatan och Herrgårdsgatan klar fram til infarten till Stadshotellets parkering då det återstår lite av läggningen av smågatssten vid anslutningen till Kungsgatan klar.   Bryggdäcket i trä längs kajen vid Solastatyn och trappan upp mot Västra bron har kommit en bra bit på väg och nu pågår även installationen av vattenpumpen som ska stå utanför stadshotellet.  Där har vi grävt upp en grop igen för att få ned det som ska finnas i backen. Det kan tyckas konstigt att första lägga gatsten på gatan  för att sedan gräva upp den igen men det vi valde det sättet för att få ett så bra arbetsflöde som möjligt. Pumpen kommer att bli ett spännande inslag på gatan som påminner om den pump som en gång funnits på platsen.

På Museigatan norr om Herrgårdsgatan är arbetet med dagvatteledningarna klart och nu pågår förberedelser för plattsättning. Snart börjar arbete med platssättning i korsningen Herrgårdsgatan och Museigatan.

Nu är parkeringen på Kungsgatan framför Stadshotellet färdig och öppen för trafik igen. Notera att utfart nu sker västerut mot Järnvägsgatan.

 

 

Vägavstängningar

Kungsgatan utanför Stadshotellet är är nu öppen igen, utfart sker mot Järnvägsgatan.

Delar av Museigatan fram till Herrgårdsgatan är nu öppen för gångtrafik och för fordon som ska till Stadshotellets parkering.  Museigatan mellan Herrgårdsgatan och Sandgrundsgatan är däremot fortfarande stängd för all trafik även för gående undantaget trafik för boende på gatan.

Sandgrundsgatan är avstängd för biltrafik.

Störningar

Det är dessvärre ofrånkomligt att arbeten av den här karaktären innebär störningar i framkomligheten för såväl fordon som fotgängare och en viktig utgångspunkt i vår planering är att försöka minska dessa så mycket som möjligt.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny utformning av gator och älvstråk

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.