Tingvallastaden- Älvpromenaden

Byggnation pågår

Uppdraget och projektet med titeln "Älvpromenaden-Karlstads nya solsida" är ett stadsutvecklingsuppdrag som berör älvstråket utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan. Syftet med projektet är att utveckla Karlstads centrum.

Med avstamp i den förstudie som gjordes 2012 inleddes arbetet med förverkligande av Älvpromenaden. Arbetet har delats in i flera etapper där delar redan är klara som till exempel Almentorget vid Älvgatan. Under 2018 kommer vi börja bygga om Museigatan. 

Almentorget och Älvgatan - etapp ett 

Första etappen av Älvpromenaden slutfördes under våren 2017 och består av Almentorget och Älvgatan, mellan Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan. Vatten- och avloppsledningar har lagst om i Älvgatan. Mellan Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan har en gångbana och cykelfiler stensatts om och längs kajen har ett promenadstråk färdigställts. Av första etappen återstår byggandet av nya flytbryggor för båtbussen och småbåtar vilket planeras till 2018/2019. 

Museigatan och Sandgrundsgatan - etapp två

Andra etappen av Älvpromenaden består av Museigatan och Sandgrundsgatan. Den är nu färdigprojekterad. I dokumenten som heter planterings- och utrustningsplan del 1-4 och dokumentet som heter programhandling kan du se ritningar. Dokumenten är bifogade nedan.

Museigatan norr om Kungsgatan och Sandgrundsgatan kommer att byggas om med fokus på mer flanörer och färre bilar. Gångbanan längs husen kommer återställas så att plattsättning liknar den som finns framför Stadshotellet. Gaturummet fram till kajkanten kommer att göras om till en gemensam yta som stensätts längs Museigatan med entré mot Sandgrundsparken/Museigatan.

Kommande etapper

  • Residenstorget med ombyggnad av gatumiljön och eventuella justeringar av Residensparkens östra gräns. Denn etapp påverkas av andra pågående stadsutvecklingsuppdrag som till exempel Stora torget, resecentrum och kollektivtrafikstråk varför det för närvarande inte finns någon aktuell tidplan.
  • Mindre ombyggnad av Residensparken som anpassning till Älvgatan och den nya delen av parken. Bland annat innebär det en översyn av möblering och att sopkärl med mera inom allmän plats tas bort så att hela parken tillgängliggörs för allmänheten. Byggstart är ännu inte satt.
  • Upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden. Denna del är tidsmässigt beroende av arbeten med deplanerade byggprojekten vid Karlstad CCC och vid Haga entré.

SENASTE NYTT

9 juli 2018

Arbetet fortsätter hela sommaren

Plattsättningen på Museigatan mellan Kungsgatan och Herrgårdsgatan har kommit ett gott stycke och Solastatyn har flyttats till sin nya plats och därefter kommer området kring statyn att få sin nya stensättning. Kungsgatan har nu fått ny asfalt.  Hela den här delen fram till Herrgårdsgatan beräknas vara klar för trafik från vecka 35.

Ytterligare arkeologiska lämningar av det gamla Karlstad har påträffats vid grävningar för nya träd på Kungsgatan. Det handlar om husgrunder och en del lösfynd från 1700-talet.

På Museigatan norr om Herrgårdsgatan har vi nu rivit den gamla belägningen och där pågår arbetet med dagvattenleningar.

Vägavstängningar

Kungsgatan utanför Stadshotellet är tillgänglig för besökare till Stadshotellet.

Museigatan mellan Kungsgatan och Sandgrundsgatan är nu helt avstängd för all trafik även för gående.

Sandgrundsgatan är enkelriktad.

Infart för boende på Museigatan och till Stadshotellets parkering får ske efter anvisning från entreprenör.

Störningar

Det är dessvärre ofrånkomligt att arbeten av den här karaktären innebär störningar i framkomligheten för såväl fordon som fotgängare och en viktig utgångspunkt i vår planering är att försöka minska dessa så mycket som möjligt.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny utformning av gator och älvstråk

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.