Mindre tillbyggnad av Värmlands museum

Klar

Landstingsfastigheter har begärt planändring för del av Cyrillus 1 för att möjliggöra mindre tillbyggnader till Värmlands museum.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Värmlands museum, som ligger på Sandgrundsudden i norra delen av Tingvallastaden, planerar att genomföra stora ombyggnader av den nya delen av muséet. Som en följd av dessa förändringar behöver byggnaden kompletteras med en mindre utbyggnad och komplementbyggnader som inte är förenliga med gällande detaljplaner.

Syfte?

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga en paviljong för  restaurangverksamhet och att flytta ut sophanteringen ut ur huvudbyggnaden.
Restaurangdelen utökas med en paviljong vid nuvarande berså. Entrézonen kompletteras med ytor för uteservering. På norra sidan planeras ett nytt sophus att uppföras.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen
    5 kap 11 § från den 1 september till den 25 september 2017.
  • Planen var utställt för granskning fram till den 3 november 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsförvaltningen den 22 november 2017.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2017.

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Cyrillus 1

Vem Bygger?

Landstingsfastigheter

Markägare

Värmlands läns landsting

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.