Tingvallastaden - planering i centrala Karlstad

Förslag

Kommunen ska utreda möjligheten för ändrad markanvändning till handel, bostäder, kontor eller hotell. Planområdet är beläget invid Drottninggatan och Västra torggatan i centrala Karlstad och omfattar del av kvarteret Duvan om cirka 1000 kvadratmeter. Planområdet består av byggnad för handel och bostäder i fem våningar i en kvartersstruktur. Inom kvarteret finns en gemensam gård.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Aktuell byggnad stod klar 1951 och ritades av Björn Hedvall. Byggnaden bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen, samt är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefull.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga på befintlig byggnad samt möjliggöra användningen centrumverksamhet och bostäder inom fastigheten. Detaljplanen syftar även till att bekräfta och bevara byggnadens befintliga kulturhistoriska värden.

Huvuddrag

Detaljplanen ställer krav på centrumverksamhet i bottenvåning och möjliggör centrumverksamhet och bostäder inom våning 1 och uppåt. Höjdbestämmelser och utformningsbestämmelser reglerar påbyggnadens utformning. Befintlig byggnads våning 1 till 4 omfattas av rivningsskydd och varsamhets- samt skyddsbestämmelser reglerar kulturvärden som ska bevaras, bibehållas och utvecklas. Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

  • Förslag till detaljplan var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kapitel 11 § från 13 augusti till och med den 10 september 2020.

Planhandlingar

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter på samrådsförslaget senast den 10 september 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Duvan 7

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Sofia Anesäter Olsson

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.