Tingvallastaden ytterligare komplettering av kvarteret Enigheten

Förslag

Ett förslag till ny detaljplan arbetas fram för att möjliggöra en förtätning och utveckling av fastigheten Enigheten 14. Planförslaget syftar till att pröva möjligheterna för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Kvarteret Enigheten utgör ett av stadens mest centrala kvarter. På fastigheten Enigheten 14 finns två befintliga byggnader; en mot Västra Torggatan och en mot Herrgårdsgatan.

Planförslaget syftar till att pröva möjligheterna för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan. Höjderna på bebyggelsen har avvägts med ambitionen att inte negativt påverka Tingvallastadens relativt jämna höjdskala, bibehålla goda ljusförhållanden och bidra till jämna gaturum. Detaljplanen föreslår skydds- och varsamhetsbestämmelser för den befintliga byggnaden mot Västra Torggatan. Detaljplanen innehåller utformningsbestämmelser för nya byggnader.

Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger centrumända­mål samt bostäder från våning två.

Tidplan

  • Planförslaget är nu föremål för samråd mellan 17 februari och 24 mars 2023.
  • Granskning planeras preliminärt till kvartal 3 2023.
  • Antagande av detaljplanen planeras preliminärt till kvartal 4 2023.

Handlingarna

Samrådshandlingarna finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 24 mars 2023.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Enigheten 14

Vem bygger?

Berglöf Invest AB

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen