Tingvallastaden - kompletteringar av kvarteret Enigheten

Förslag

Kommunen har tagit fram en detaljplan som möjliggör en förtätning i kvarteret Enigheten med påbyggnad på två av kvarterets befintliga hus liksom med ny bebyggelse på kvarterets innergård. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för påbyggnad på två av kvarterets befintliga hus liksom för ny bebyggelse på kvarterets innergård.

Huvuddrag

Detaljplanen möjliggör påbyggnad av två befintliga byggnader. På den befintliga byggnaden mot Herrgårdsgatan medges en påbyggnad i tre våningar varav de två översta ska inordnas i takfallet. I sydväst, på Folksamhusets byggnadsdel mot Västra Torggatan, medger detaljplanen en påbyggnad i två våningar samt utöver det ett teknikrum samt en uteservering eller takterrass. Takterassen nås genom en ny hiss på kvarterets gård.

På kvarterets innergård föreslås ny gårdsbebyggelse. Gårdsbebyggelsen föreslås dels som lägre tvåvåningshus och dels som ett fyravåningshus i sydvästra delen av gården.

Detaljplanen innehåller varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse liksom utformningsbestämmelser för nya påbyggnader.

Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger centrumändamål samt kontor och bostäder från våning två.

Bilder visar bebyggelse längs Herrgårdsgatan

Samråd genomfördes under hösten 2021. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget var utställt för granskning i maj/juni 2022. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 20 oktober - 26 november 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 16 maj - 10 juni 2022.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 september 2022.
  • Beslutet att anta detaljplanen är överklagades och prövades av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 12 januari 2023.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för kv Enigheten

Vem bygger?

NWT-gruppen

Markägare

NWT-gruppen

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.