Tullholmen - paviljong i Inre hamn

Ska utredas

Kommunen prövar möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad inom Kanikenästorget.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Gällande planer

Marken ägs av kommunen och utgör allmän platsmark (torg) i gällande detaljplan med möjlighet att uppföra paviljonger med högsta byggnadshöjd om 3 meter inom aktuell yta. Teknik- och fastighetsnämnden har ansökt om planändring.

Nuvarande förhållanden

Området består idag av hårdgjord allmän torgyta innehållande öppna vistelseytor mot kajen och gång- och cykelstråk (pendlarstråk).

Bedömning

I gällande detaljplan finns möjlighet att uppföra enklare och flyttbara paviljoner för till exempel restaurangverksamhet. För en större och mer permanent byggnad av detta slag skulle ytan behöva utgöra kvartersmark istället.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och torgbildning
  • Gång- och cykeltrafik
  • Strandskydd

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan PM 959 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Viken 2:1, Paviljong

Vem önskar bygga?

-

Vem äger marken?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen