Tullholmen - 1000 nya bostäder och kajpromenad

Byggnation pågår

Här planeras för drygt 1000 lägenheter med inslag av en yta för en Coopbutik samt en förskola på 4-5 avdelningar. Strandkanten förutsätts att vara allmän platsmark i form av kaj i förlängning av Tullholmskajen och park med gångväg längs Tullholmsvikens västra strandkant.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området som ska bli det nya bostadsområdet ligger i ett centralt läge som tidigare använts för industriändamål. Med sitt unika läge mellan Tullholmsvikens strand, den pågående stadsutvecklingen och Stadsträdgården har området alla möjligheter att bli en attraktiv stadsdel. Här ska det bli en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter, service och strandpromenad. 

Bostäder och strandpromenad

Det kommer att bli omkring 1000 nya bostäder när hela området står klart. I bottenplanen på många av husen finns möjlighet för olika verksamheter att etablera sig. Intill vattnet kommer det bli en slags torgyta med inslag av växtlighet och en gång- och cykelbana. 

En av tomterna på området som kommunen äger har tilldelats genom en dubbel markanvisningstävling. Det innebär att ett bolag som vill bygga på kommunens mark i ett centralt läge även ska bygga på en av Karlstads mindre tätorter. Skanska kommer att bygga ett flerbostadshus med ett 70-tal bostadsrätter på området och bygger även fyra hyresrätter i Älvenäs.

Magnolia bostäder bygger omkring 900 bostäder i olika storlekar.

Här kan du läsa mer om bostäderna som Magnolia bygger.

Även Löfbergs fastigheter och Riksbyggen kommer bygga på området. 

Detaljplanen och handlingar

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i maj 2020 och den vann laga kraft i juni 2020. Längst ner på sidan kan du se detaljplanehandlingarna.

Senaste nytt

Gångstråk tillfälligt avstängt

Av säkerhetsskäl är gång- och cykelstråket bakom MSB-huset och mot Orrholmen avstängt under byggnationstiden av det nya bostadsområdet och den torgyta som ska byggas intill vattnet. En del av området behöver saneras och det är mycket byggtrafik därför är en större del av området avspärrat. Under tiden gångbanan är avstängd får du använda gång och cykelbanan längs Packhusallén och Tullhusgatan.

Här kan du se fler arbeten som påverkar trafiken i Karlstad.

FAKTA OM PROJEKTET

Typ av projekt

Detaljplan för Tullholmssågen 4 m fl

Vem bygger?

Karlstads kommun, Skanska, Magnolia bostäder, Riksbyggen, Löfbergs fastigheter

Markägare

Karlstads kommun, Konsum Värmland Fastighet KB m fl

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggndsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.