Viken - 1000 nya bostäder och kajpromenad

Förslag

Här planeras för drygt 1000 lägenheter med inslag av en yta för en Coopbutik samt en förskola på 4-5 avdelningar. Strandkanten förutsätter att vara allmän platsmark i form av kaj i förlängning av Tullholmskajen och park med gångväg längs Tullholmsvikens västra strandkant.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Huvuddrag

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område som tidigare använts för industriändamål.
Med sitt unika läge mellan Tullholmsvikens strand, den pågående stadsutvecklingen
och Stadsträdgården har området alla möjligheter att bli en attraktiv stadsdel.

Planarbetet sker med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 5 kap 7 §.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter, service och strandpromenad samt att utforma korsningen Packhusgatan-Tullhusgatan-Sjömansgatan som en ny urban trafiklösning. Ny bebyggelse och allmän mark förutsätts att utformas med hög arkitektonisk kvalitet så att projektet blir ett positivt tillskott i området.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster/boende.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 29 juni till den 3 september 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 1 juli 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls den 22 augusti i Samhällsbyggnadshuset.

Synpunkter

Synpunkter senast den 1 juli 2019.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnar synpunkter på förslaget kan komma att förlora rätten att senare överklaga besluta att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Se filmen om förslaget

Här beskriver vi kortfattat kommunens förslag på hur området kan utvecklas när livsmedelsindustrin flyttar.

Klicka på filmen intill.

FAKTA OM PROJEKTET

Typ av projekt

Detaljplan för Tullholmssågen 4 m fl

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun, Konsum Värmland Fastighet KB m fl

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggndsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.