Tullholmen - 1000 nya bostäder och kajpromenad

Byggnation pågår

Här planeras för drygt 1000 lägenheter, en Coopbutik samt en förskola på 4-5 avdelningar. Strandkanten fortsätter vara till för allmänheten i form av promenadstråk i förlängning av Tullholmskajen och park med gångväg längs Tullholmsvikens västra strandkant.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bostäder, teater och strandpromenad

Det kommer att bli omkring 1000 nya bostäder när hela området står klart. I bottenplanen på många av husen finns möjlighet för olika verksamheter att etablera sig. Intill vattnet kommer det bli en slags torgyta med inslag av växtlighet och en gång- och cykelbana. Exakt hur den här ytan ska se ut är inte klar än. Den gamla bageribyggnaden kommer att bevaras och Wermland Opera kommer att ha verksamhet här.

Dessa företag som kommer att bygga bostäder i området.

Karlstads kommun bygger infrastrukturen i området, det vill säga vatten och avlopp, gator, torg och parker.

Måste bygga i Älvenäs först

En av tomterna på området som kommunen äger har tilldelats genom en dubbel markanvisningstävling. Det innebär att ett bolag som vill bygga på kommunens mark i ett centralt läge även ska bygga på en av Karlstads mindre tätorter. Skanska kommer därför att bygga fyra bostäder i Älvenäs innan de kan börja på ett flerbostadshus med ett 70-tal bostadsrätter här i Tullholmen.

Så kan området se ut

Filmen på den här sidan visar hur området kan se ut när det är färdigbyggt. Observera att filmen visar en möjlig bild av det nya området och att det kan bli förändringar i gestaltningen av hus och gemensamma ytor.

Här kan du se projektet i 3D

Tidsplan

  • Gator runt de första tre kvarteren längs Tullhusgatan beräknas klart hösten 2022
  • Torg vid Coop-butiken beräknas klart hösten 2022. Detta gäller torgytan närmast butikens entré. Resten av torget byggs klart i samband med att intilliggande hus byggs. 
  • Övrig infrastruktur och torg närmast vattnet beror på när övriga hus byggs. Preliminär byggstart är runt 2025.

Detaljplanen och handlingar

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för detta område i maj 2020 och den vann laga kraft i juni 2020. Längst ner på sidan kan du se detaljplanehandlingarna.

FAKTA OM PROJEKTET

Typ av projekt

Byggnation av ett nytt bostadsområde

Vem bygger?

Karlstads kommun, Skanska, Magnolia bostäder, Riksbyggen, Löfbergs fastigheter, KBAB

Markägare

Karlstads kommun, Konsum Värmland Fastighet KB m fl

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggndsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.