Tyggårdsviken - Nya bostäder

Förslag

Fastighetsägaren till Barken 2 inom Tyggårdsviken önskar planändring för att kunna genomföra ett bostadsprojekt med ett flerbostadshus av liknande volym och skala som angränsade byggnation i kvarteret.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tyck till!

Just nu kan du som är berörd av detta projekt tycka till och lämna synpunkter på det.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en envåningsbyggnad för verksamheter som tidigare haft funktionen som verkstad inom metall- och maskinindustrin men står idag tom.

Planområdet är beläget i ett område med bostadsbebyggelse i fem till sex våningar med indragna takvåningar. Öster om planområdet är Pråmkanalen med bryggor, båtplatser och promenadstråk. I övriga stadsdelen är byggnader avsedda för bostäder, kontor, verksamheter, nöje, större livsmedelsbutik med mera.

Syfte med planändringen

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av ett bostadsprojekt som passar in i befintlig bebyggelsestruktur. Kvarvarande byggrätt i gällande detaljplan är för liten för att kunna rymma en byggnad av volym och skala som passar in i stadsbilden. Ändringen möjliggör färdigbyggandet av bostadsbebyggelsen inom Tyggårdsviken.

Hösten 2022 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd från den 31 oktober till den 30 november 2022.
  • Planförslaget är utställt för granskning 20 mars till 17 april 2023.

Handlingarna

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa längst ner på denna sida och i:

  • Samhällsbyggnadshuset,Gustaf Lovéns gata 30
  • Karlstadsrummet i Bibliotekshuset,Västra Torggatan 26

Information

Den 15 november hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 17 april 2023.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Barken 2

Vem äger marken?

Karlstads kommun med en privat tomträttshavare

Vem vill bygga?

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.