Tyggårdsviken - Nya bostäder planeras

Ska utredas

Fastighetsägaren önskar utveckla området med bostäder, handel, kontor och centrumverksamhet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Nuvarande förhållanden

Kvarteret Skonertskeppet ligger längs Tolagsgatan och Bergendorffsgatan i Tyggårdsviken och är idag bebyggd med livsmedelsbutik (Willys), verksamhetslokaler med logistik tillhörande Löfbergs samt parkeringshus. Det aktuella området består idag av klippt gräsyt med trädplantering. parkering och utfart från parkeringshus. Öster om aktuellt område ligger flerbostadshus i sex till sju våningar.

Gällande planer

Gällande detaljplan för Skonertskeppet 3 medger kontor och centrumverksamhet i sex våningar.

Bedömning

Platsen bedöms som lämplig för bebyggelse och möjlig för komplettering av bostäder.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Buller
  • Farligt gods
  • Gårds- och utemiljö
  • Dagsljus och skugga
  • Markföroreningar
  • Parkering

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Handlingar

Plan-PM 3 MB

Falta om projektet

Typ av årojekt

Detaljplan för Skonertskeppet 3

Markägare?

Löfbergs Lila Fastigheter AB

Vem önskar bygga?

Löfberg Fastigheter AB

Kommunens kontaktpersoner

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.