Gräsdalen - planering av fler bostäder

Planerad

Gräsdalens Fastighets AB önskar bygga flerbostadshus inom Gräsdalen 1:7. Fastigheten ligger söder om de befintliga bostäderna vid Ulleberg som samma fastighetsägare renoverat.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet består av fastigheten Gräsdalen 1:7 som ligger vid Ulleberg, cirka 3,5 kilometer väster om centrum. I omgivningarna norrut finns Gruvlyckans bostadsområde, Gräsdalens verksamhetsområde och i öster ligger bostadsområdet Romstad. Söderut är Ullebergsleden och Skoghallsvägen, järnvägen Skoghallsbanan och bostadsområdet Bellevue.

Syftet med detaljplanen är att med hänsyn till omgivning och stadsbild pröva möjligheten att bygga bostäder på fastigheten.

Huvuddrag

Planområdet är inte bebyggt idag, föutom ett garage som står nere vid Ullebergsvägen och en liten förrådsbyggnad i nordöstra hörnet uppe mot skogen. Norra delen av området har tidigare varit del av institutionsområdet och utgörs av resterna av en trädgård med äldre lövträd och äppelträd.
Inom planområdet föreslås byggrätter för småhus, som par- eller radhus. Mindre förrådsbyggnader får uppföras i anslutning till bostadshusen och garage/carports med förråd ned mot järnvägen i södra delen av planområdet, där parkering till bostäderna är tänkt att ordnas.

Samråd genomfördes under vintern 2022. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget var utställt för granskning under sommaren 2022. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 21 februari - 21 mars 2022.
  • Planförslaget är utställt för granskning under tiden 23 maj - 23 juni 2022.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2022.
  • Beslut om antagande överklagades och prövades av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2023.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Gräsdalen 1:7

Vem bygger?

-

Markägare

Gräsdalens fastighet AB

Kommunens kontaktpesoner

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.