Gräsdalen – nya lägenheter

Planerad

Fastighetsägaren till fastigheten Gräsdalen 1:8 vill bygga bostäder bredvid de befintliga lägenheterna (tidigare Ullebergs vårdhem). Tanken är att bygga två hus i högst fem våningar. Kommunen har nu tagit fram en ny detaljplan för fastigheten.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger i Karlstads västra delar, intill den äldre bebyggelsen vid Ulleberg. 

En detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten att bygga nya bostäder inom Gräsdalen 1:8 samt att planlägga en del av Gruvlyckeberget som natur och tillfartsvägen till Gräsdalen 1:8, (del av Ullebergsvägen) som allmän gata.

Vintern 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande från granskningsskedet redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd från den 1 februari - 8 mars 2017.
  • Planförslaget är utställt för granskning från den 7 maj till den 1 juni 2018.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 september 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 oktober 2018.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.