Vålberg - nya bostäder i centralt läge

Ska utredas

Kommunen ska pröva möjligheten att kunna ändra nuvarande användning för befintlig byggnad (fd kommunalhuset) inom fastigheten Nors-Åstorp 1:132 till bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Kommunhuset vid Norsplan förmedlar Vålbergs historia som landsbygdskommun och har ett lokalhistoriskt värde som centrumbyggnad i Vålberg. Vid ett eventuellt planarbete behöver de kulturhistoriska frågorna behandlas.
I översiktsplanen nämns att centrumområdet är särskilt viktigt för utveckling av centrum och att Norsplans funktion som mötesplats bör förstärkas. Gestaltningen av förgårdsmarken/torgytan intill byggnaden samt hur stor del av byggnadens bottenvåning som är lämplig att disponera för bostäder måste utredas vidare vid ett eventuellt planarbete.
Andra frågor som kan bli aktuella att förhålla sig till i det fortsatta planarbete är buller från Långgatan, parkering samt geoteknik.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Kulturhistoriska frågor
  • Trafikbuller
  • Geoteknik
  • Parkering
  • Gestaltning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 1 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Norsplan, fastigheten Nors-Åstorp 1:132 inom Vålberg

Vem bygger

Privat

Markägare
Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.