Välsviken – bättre trafiklösning och bensinstation

Förslag

I ett förslag till detaljplan föreslår kommunen att det ska byggas cirkulationsplatser efter avfarten från E18 till Välsvikens handelsområde. Det ska även vara möjligt att bygga en bensinstation vid denna rondell.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger intill E18, cirka 5 kilometer öster om Karlstads centrum och ägs av Karlstads kommun. Planområdet omfattar en del av Välsviksleden som sträcker sig i nordsydlig riktning samt korsningen mellan E18:s ramper och Välsviksleden.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ta fram mark för fordonservice och handelsändamål i anslutning till Universitetsmotet samt att ändra nuvarande utformning för befintlig korsning mellan Välsviksleden och E18:s ramper.

Planen möjliggör att befintlig korsning mellan Välsviksleden och E18:s ramper byggs om till en cirkulationsplats med en anslutning österut. Strax norr och söder om den nya anslutningsvägen österut planeras det för nya etableringar för en bensinmack samt för bygghandel och idrott. Tillfart till dessa sker via en ny cirkulationsplats i öster. Planeringen för bygghandel och idrott söder om planområdet pågår parallellt med denna detaljplan. Utmed Välsviksleden i anslutningen till den södra avfartsrampen planeras det för en bytespunkt mellan regional- och lokaltrafik. Befintlig cykelväg längs Välsviksleden dras om något till följd av planförslaget. En ny gång- och cykelväg anordnas på den södra sidan av den nya anslutningsvägen.

Vintern 2016 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan har varit utställt för granskning.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd mellan 21 september och 12 oktober 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 10 november och
    3 december 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter på planförslaget

Synpunkter senast den 3 december 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens kontaktcenter 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet

Vem bygger?

Trafik: Karlstads kommun, bensinstation: ej utsedd exploatör

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.