Välsviken – bättre trafiklösning och bensinstation

Förslag

I ett förslag till detaljplan föreslår kommunen att det ska byggas en cirkulationsplats efter avfarten från E18 till Välsvikens handelsområde. Det ska även vara möjligt att bygga en bensinstation vid denna rondell.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bättre trafiklösning med ny cirkulationsplats

Idag finns det problem med köbildning på E18:s södra ramp för den trafik som ska svänga norrut på Välsviksleden. Därför föreslår kommunen att dagens korsning görs om till en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen ska utformas med två inkommande körfält i varje tillfart med en ny anslutningsväg mot öster.

Gång- och cykelvägen längs Välsviksleden dras om något, för att ge plats åt den nya cirkulationsplatsen. En gång- och cykelväg läggs även längs den nya anslutningsvägen.

Bensinstation med service

Öster om Välsviksleden föreslår kommunen att det ska byggas en bensinstation. Begreppet som anges i detaplanen är ”fordonservice- och handelsändamål”, ett begrepp som omfattar service för fordon, förare och passagerare och inkluderar bland annat försäljning av drivmedel, kiosker, vägrestauranger, motell och viss kompletterade verksamhet med försäljning av verktyg och vissa dagligvaror. Byggnaden blir högst 8 meter.

Enligt förslaget till detaljplan blir det även tillåtet att sätta upp två reklamskyltar i anslutning till bensinstationen. En med placering mot E18 (25 meter hög) och en med placering intill infarten till kvartersmarken (12 meter hög).

Tidplan

Planen var ute på samråd från den 10 december fram till den 10 januari 2016. Tid för granskning är inte bestämd än. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet

Vem bygger?

Trafik: Karlstads kommun, bensinstation: ej utsedd exploatör

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.