Välsviken - bussdepå för region- och stadbusstrafiken

Ska utredas

Kommunen påbörjar arbetet med en detaljplan för att möjliggöra etablering av ny bussdepå i föreslaget läge utifrån Region Värmlands behov av ny samlad bussdepå i Välsviken.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Området som ligger mellan Södra Kroppkärr och Välsviken är inte detaljplanerat sedan tidigare.

Nuvarande förhållanden

Området utgörs idag av skogsmark. Inga stora naturvärden finns dokumenterade i området. Terrängen är bitvis relativt kuperad. I västra delen av området finns en större kraftledning.

Bedömning

Förslaget är förenligt i stort med den fördjupade översiktsplanen. För att depån ska fungera bra för operatören krävs också att anslutande vägar till Välsvikens handelsområde och mot Kroppkärr genomförs samtidigt. Hur dessa ska utformas och hur de ska ansluta till befintligt trafiksystem utreds i planarbetet. Utformning av de bostäder som föreslås i översiktsplanen kan behöva mer förberedande studier. Bedömningen är att planläggning av dessa inte tas med i aktuell detaljplan.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Utformning av depån
  • Utformning av gator
  • Hantering av dagvatten

Tid

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för bussdepå i Välsviken

Vem bygger?

Region Värmland

Markägare
Kommunens kontaktersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Karlina Norlin, stadsyggnadsförvaltningen

Handlingar

Plan PM 557 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.